“De samenwerking met de beroepskracht begint zijn vruchten af te werpen. Wat levert het op?”

Resultaten zichtbaar maken

“We vinden het vooral belangrijk dat er structureel en planmatig aan de slag gegaan wordt met de eerder benoemde uitdagingen, met als doel een vitale en toekomstbestendige vereniging. Concreet zien we nu al opbrengst door een toename van jeugd en oudere leden. Het is dan ook onze wens om de komende jaren een beroepskracht in te blijven zetten.”

Bestuurslid tennisvereniging, Tilburg

Nu er gewerkt wordt aan de ambities, is het noodzakelijk om te weten waar de werkzaamheden van de beroepskracht en de vrijwilligers daadwerkelijk toe leiden. Wat zijn de tussentijdse resultaten na een half jaar of na een heel seizoen? Is er meer activiteit op het sportpark dankzij de sportparkmanager? Zo ja, wat heeft er dan plaatsgevonden? Worden trainers wekelijks geholpen in hun werk door de trainersbegeleider? Zo ja, op welke manier krijgt dat gestalte en hoe tevreden zijn de trainers hiermee?

Bedenk hoe je de resultaten wilt meten. Dat kan zijn door een vragenlijst te delen of een-op-eengesprekken te voeren. Evalueer met regelmaat de voortgang en tevredenheid bij de leden, spelers, commissies, bestuur én beroepskracht. Harde resultaten kunnen zijn: aantal nieuwe (niet-)sportactiviteiten, aantal nieuwe voorzieningen, aantal leden van nieuwe doelgroepen en stijging van aantal leden, vrijwilligers en trainers. Zachte resultaten kunnen zijn: hogere tevredenheid van trainers over hun begeleiding, meer reuring op en rond de sportclub, tijd en ruimte bij het bestuur voor het ontwikkelen van een toekomstvisie en hogere tevredenheid onder leden, vrijwilligers en trainers.