“De kandidaat is gevonden! Hoe gaan we vervolgens het werkgeverschap inrichten?”

Goed werkgeverschap regelen

Er moet inzicht komen in de diverse aanstellingen en het hebben van een organisatiestructuur die daarin faciliteert. Immers, jouw club staat voor de keuze om zelf de rol als werkgever op zich te nemen of dit ergens anders onder te brengen. Het kan zijn dat de beroepskracht in dienst komt van jouw club of dat er een zzp’er (freelancer) aan de slag gaat.

Materieel versus formeel werkgeverschap
Er is een onderscheid tussen formeel en materieel werkgeverschap. De formele werkgever regelt de rechtspositie en is premieplichtig naar de fiscus. Deze zorgt voor loonbetaling, uitvoering werknemersverzekeringen, inhouding en afdracht loonbelasting, overleg met vakbonden over arbeidsvoorwaarden, etc. De materiële werkgever is belast met de feitelijke (dagelijkse) aansturing op de werkvloer voor die werkzaamheden waarvoor de functionaris is aangesteld.

Uitbesteden van formele rol als werkgever aan ‘een derde’
Je kan de aanstelling beleggen bij ‘een derde’ partij, zoals een stichting of een coöperatie. Hieronder staan de mogelijkheden rij met de voor- en nadelen.

# Stichting
Bijna iedere gemeente heeft een stichting (bijvoorbeeld sociaal-cultureel werk) waar het werkgeverschap van de beroepskracht ondergebracht kan worden. Ook is het mogelijk een geheel nieuwe stichting te starten. [RvN1] Het belangrijkste kenmerk van een stichting is dat die wordt opgericht door een notariële akte door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen. Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. Verder heeft een stichting geen leden. Een stichting kan wel donateurs en vrijwilligers hebben.

Voordelen

 • Een stichting is een slagvaardige en flexibele rechtspersoon en kan gemakkelijk samenwerkingsverbanden aangaan;

 • Lokaal maatwerk;

 • Transparantie voor werknemer;

 • Voor fondsenwerving op het gebied van sport is een stichting een geschikte organisatievorm;

 • Centrale aansturing en scholing mogelijk.

Nadelen

 • De democratische controle op een stichting is beperkter dan bij een vereniging (ledenvergadering) of in een politiek georiënteerde organisatie;

 • Oprichtingskosten en versnippering van rechtspersonen;

 • Extra bestuurslaag en de beschikbaarheid van gekwalificeerde bestuurders.

# Coöperatie
Voor een succesvolle beroepskracht is het belangrijk dat de lokale partners waarvoor hij werkzaamheden verricht, zich verbinden aan zijn aanstelling. Met het onderbrengen van het werkgeverschap in een coöperatie waarin zowel clubs, scholen en bijvoorbeeld culturele instellingen participeren, kun je dit commitment bewerkstelligen. De coöperatie is een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een specifiek doel. Leden van de coöperatie behouden hun zelfstandigheid en werken samen aan het bereiken van het gezamenlijke doel, bijvoorbeeld het aanstellen van beroepskrachten. Beroepskrachten in dienst bij de coöperatie verrichten werkzaamheden voor en bij de leden en zijn zo direct actief in het lokale werkveld.

Voordelen

 • Een sterke ledenbinding op basis van vertrouwen en solidariteit;

 • De vaak al aanwezige zakelijke en heldere afspraken over verwachte prestaties maken het makkelijker om de beroepskracht goed te positioneren;

 • De beroepskracht zit dicht bij het werkveld, heeft voldoende draagvlak bij de leden en is zichtbaar en herkenbaar voor de lokale partners;

 • Samenwerking binnen de coöperatie bevordert de onderlinge relatie tussen en de positie van lokale partners.

Nadelen

 • Een coöperatie vergt oprichting van een nieuwe rechtspersoon;

 • Mogelijk zijn niet alle beoogde lokale partners bereid om deel te nemen in de coöperatie;

 • De coöperatie draagt het werkgeversrisico. Dit vraagt om duidelijke afspraken over risico’s en aansprakelijkheid van de leden van de coöperatie;

 • Eventuele financiële tekorten dienen gecompenseerd te worden door alle leden.

# Gemeente
Als de gemeente zelf het werkgeverschap van de beroepskrachten op zich neemt, dan worden zij ambtenaar in de zin van de CAR-UWO. De gemeente maakt afspraken met de lokale partners over de activiteiten en de inzet van de beroepskrachten. Door werkgever te zijn kan een gemeente een actieve regie voeren.

Voordelen

 • De werkgever is voor veel kandidaat-beroepskrachten een aantrekkelijke werkgever;

 • Er zijn voldoende mogelijkheden voor aansturing en personeelsbeleid aanwezig.

Nadelen

 • Beroepskrachten krijgen een ambtelijke aanstelling. Deze rechtspositie is doorgaans star als er verandering van functie of werkzaamheden wordt gevraagd;

 • Veel gemeenten zijn niet meer gewend om zelf uitvoerende taken op het gebied van sport ter hand te nemen.

# Provinciale sportservicebureaus
Sportkader Nederland en vier provinciale sportservicebureaus zijn bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap. Gezamenlijk bedienen zij in heel Nederland duizenden sportprofessionals, werkzaam bij lokale sportorganisaties. Al deze organisaties zijn gespecialiseerd in het verlonen voor verenigingen en kunnen adviseren bij het inschalen van medewerkers en het vrijblijvend opstellen van een kostenoverzicht. Zij kunnen adviseren op basis van ervaringen bij veel andere verenigingen. 

Klik op de sportserviceorganisatie in jouw regio:

Sport service Noord-Brabant (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)

Sportwerkgever Fryslân (provincie Friesland)

Sporttechnisch Kader Drenthe (provincie Drenthe)

Huis voor de Sport Groningen (provincie Groningen)

Sportkader Nederland (provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel)

Voor de verloning van technische beroepskrachten (onder andere trainers-coaches) geldt dat deze organisaties een uitzonderingspositie hebben met betrekking tot de btw-afdracht. Let op: dit geldt niet voor beleidsmatige beroepskrachten of verenigingsmanagers. De formaliteiten van het werkgeverschap worden verzorgd door het sportservicebureau. Hiervoor betaalt de vereniging administratiekosten en circa 8-9% heffing van de loonsom van de betreffende professional voor dekking van ziektevoorziening, afhandeling van loonsom en overige service.

Op Sportkadernederland.nl kun je zelf een pro-forma berekening maken om te beoordelen wat invloed heeft op de kosten die gemoeid zijn met het werkgeverschap. Klik hier voor een stappenplan.

Voordelen

 • Full-service dienstverlening, inclusief uitbetalen nettoloon, doorbetaling bij ziekte en helpdesk en administratie;

 • Gespecialiseerd in de CAO-Sportvereniging en gedetailleerde kennis van de sportsector;

 • Volledig vertrouwd met vrijwilligersorganisaties;

 • Platform voor werving functionarissen.

Nadelen

 • Werkwijze Sportservicebureaus kan onderling verschillen.

Cultuur van de vereniging
Stem de gemaakte afspraken en doelstellingen met de beroepskracht af op de missie, visie en ambitie van de club. Die maken onderdeel uit van de cultuur van de club. De cultuur bepaalt mede hoe de leden binnen je vereniging met elkaar omgaan en samenwerken én wat ze van elkaar verwachten. In hoeverre begrijpt en past de beroepskracht bij de cultuur van de club en wat is er eventueel nodig om een (nog) betere aansluiting te vinden?

“Het is in het begin altijd aftasten, wat wel, wat niet. Beetje naar links, beetje naar rechts. Het is niet zo van: ‘Succes!’, en als bestuur ben je er niet meer bij betrokken. Het is een ongelooflijke beleidswijziging van de club, die het bestuur goed moet ondersteunen en goed moet begeleiden.”

Oud-voorzitter voetbalvereniging, Doetinchem