Jaarverslag 2022

#wewinnenveelmetsport

Marc van den Tweel
Algemeen Directeur

Terugkijkend naar 2022

Anneke van Zanen
Voorzitter Bestuur NOC*NSF

In veel opzichten was 2022 een bijzonder jaar voor de Nederlandse sport. De afsluiting van een periode die ook voor onze vereniging werd gekenmerkt door de impact van het coronavirus. De Olympische en Paralympische Spelen in Beijing waren, door het zich toen nog volop manifesterende virus, nóg complexer voor alle deelnemers en ondersteunende staf dan de Spelen in Tokio in 2020. Toch kunnen we vol trots terugkijken op de resultaten van TeamNL.

De brute inval van Rusland in Oekraïne is tot op de dag van vandaag een grote zorg voor heel Europa. De invloed op het volgende jaar laat zich ook al gelden rondom de Spelen in Parijs. De voorbereidingen en mooie vooruitzichten op een olympisch jaar worden als gevolg van de agressie overschaduwd door de dilemma’s die zich aandienen, op zowel menselijk als bestuurlijk gebied.

De vereniging NOC*NSF maakte in 2022 een snel, maar uiterst zorgvuldig proces door op weg naar een nieuwe ambitie: de Sportagenda 2032, die in mei unaniem werd aangenomen op de algemene vergadering. Hierin gaan we van een denkkader naar een volwaardige, gedragen strategie. Integraliteit en samenwerking zijn daarbij twee zeer belangrijke pijlers. Integraal betekent in dit verband: een aanpak waarin de verschillende onderdelen van de werkorganisatie van NOC*NSF en de aangesloten leden elkaar maximaal versterken en één gedeeld strategisch fundament voor topsport en breedtesport om de uitvoering van de Sportagenda te realiseren. Altijd in samenwerking met de wereld om ons heen en sectorbreed waar het de sport betreft: de streefdoelen van de Sportagenda kunnen we als vereniging immers niet alleen realiseren. Het Sectoroverleg dat we in 2022 hebben opgericht om álle sportaanbieders in ons land te verenigen, is belangrijk én succesvol doordat we ons richten op gedeelde belangen en doelen.

Maatschappelijke verbinding is van steeds groter belang; ook de sport heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om een bijdrage aan de vraagstukken van nu. De Social Return on Investment (SROI) steeg in 2022 opnieuw, tot 2,7 euro per in de sport geïnvesteerde euro. Dat overtuigt. Sportplezier gunnen aan iedereen is het uitgangspunt. Dat dat bijdraagt aan kansengelijkheid, verminderen van de beweegarmoede, sociale cohesie en de ontmoeting tussen mensen, is anno nu meer dan mooi meegenomen!

We zien daarbij dat de unieke verenigingsstructuur in ons land nog veel meer potentie heeft, waar we de kans hebben die te verbinden met maatschappelijke sectoren en organisaties. De basis is gelegd met het ondertekenen van het Sportakkoord II – een belangrijk moment in 2022. De komende periode zullen we daaraan invulling gaan geven op lokaal niveau, waarbij we de unieke waarde van sportbonden en -verenigingen kunnen laten zien met een brede aanpak vanuit de sector, met bestuurders, beleidsmakers en deskundigen en vooral met iedereen die dat plezier herkent, graag beleeft en het ook anderen gunt.

Op het gebied van integriteit, een maatschappelijk zeer breed levend thema, heeft de sport in 2022 aanzienlijke stappen voorwaarts gezet. En stappen voorwaarts zullen we ook in 2023 agenderen, want het is onze morele plicht om structureel te (blijven) zorgen voor een toekomstbestendige, veilige sport.

Tot slot: de stappen die we als NOC*NSF zetten, op weg naar het sportiefste land ter wereld (onze ambitie voor 2032), kunnen we alleen zetten dankzij de steun van velen. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, onderstrepen we in dit voorwoord de samenwerking met de Nederlandse Loterij, die in 2022 verder uitgebreid en geïntensiveerd werd. Dank daarvoor!

Namens het bestuur en de directie van NOC*NSF

Anneke van Zanen-Nieberg Marc van den Tweel