Jaarverslag 2022

7.

#wewinnenveelmetsport

Afdracht van de Nederlandse Loterij
De afdracht van de NLO is in 2022 hoger dan begroot. In de begroting is voor 2022 uitgegaan van een netto afdracht van € 46 miljoen. Ondanks de marktopening als gevolg van de Wet KOA is de NLO in 2022 in staat geweest haar resultaat, en daarmee de afdracht van de NLO aan de Nederlandse Sport, op niveau te houden. In werkelijkheid is een netto afdracht van € 51,6 miljoen gerealiseerd.

Hiermee ligt de afdracht significant hoger dan voorgaande jaren. Deze meerafdracht wordt toegevoegd aan de hiertoe gehouden reserves.

En bekijk de

Lees daarnaast meer over:

Resultaat NOC*NSF inclusief deelnemingenRealisatie
2022
x € 1.000
Realisatie
2021
x € 1.000
Realisatie
2020
x € 1.000
Realisatie
2019
x € 1.000
De specificatie van het geconsolideerde resultaat naar onderdelen is als volgt:
Werkorganisatie6071.415625-61
Projecten2.222-4.831-10502
Bestedingsplan sportorganisaties7.5902.6641.780-1.094
NOC*NSF10.419-7522.395-653
SCP6160-139880
HCP-50351-1.520167
PI-17400
PH-183-182-389-533
Deelnemingen-243333-2.048514
Geconsolideerd NOC*NSF10.175-420347-139

Resultaat inclusief deelnemingen
NOC*NSF heeft boekjaar 2022 afgesloten met een geconsolideerd resultaat van € 10,2 miljoen positief. De deelnemingen hebben in 2022 een negatief resultaat behaald van € 0,2 miljoen.

Hoewel corona in de eerste maanden van 2022 een grote beperkende factor is geweest voor Papendal, is het jaar met een gering negatief resultaat afgesloten. De omzet is nagenoeg terug op het niveau van voor corona, zeker als de sluitingsperiode van begin 2022 hierin wordt meegenomen.

Er is een goede balans gevonden in de diverse activiteiten waarbij met name zakelijke bijeenkomsten tot 500 personen zorgen voor belangrijke inkomsten. De ontwikkeling van Papendal als leisure locatie heeft zich in 2022 ook verder doorgezet. Daarnaast is de verhuur van kantoorruimtes onveranderd stabiel met weinig leegstand en weinig huuropzeggingen.

Het geconsolideerde resultaat in boekjaar 2022 valt positiever uit, in tegenstelling tot de begroting over 2022, waarin rekening werd gehouden met een negatief resultaat en het aanwenden van de daartoe opgebouwde reserves in verband met de Olympische en Paralympische Winterspelen in Beijing.

Met name de afdracht van de Nederlandse Loterijgelden en de additionele financiering op de Instellingssubsidie 2022 zorgen voor dit materiële effect op het resultaat.

7.1

#wewinnenveelmetsport

7.1

Geconsolideerd Staat van baten en lasten Begroting
2023
x € 1.000
Realisatie
2022
x € 1.000
Realisatie
2021
x € 1.000
Realisatie
2020
x € 1.000
BATEN
Baten van Loterijorganisaties 46.00049.64344.93545.614
Baten van subsidies van overheden 51.05760.00255.94253.261
Baten van sponsoren    12.863   20.004   12.48313.084
Som van de verworven baten 109.920   129.649    113.360111.959
Baten als tegenprestatie levering
producten diensten 17.39920.32911.09111.066
Overige baten          0         0         0         0
141.530156.567148.275123.027
LASTEN
Personeelskosten 25.42526.59122.95122.576
Afschrijvingskosten 1.3231.6802.2181.768
Huisvestingskosten 5.9835.3154.8804.642
Organisatiekosten 3.6953.9623.4883.202
Marketing- en communicatiekosten 17.84414.05315.4569.024
Specifieke projectkosten 19.86926.30425.67215.786
Kostprijs verkopen 3.7744.1794.8891.085
Bestedingsplan sportorganisaties 62.42863.857      68.603      64.373
140.341145.941148.157122.455
Financiële baten en lasten 378489475537
Belastingen resultaat               0              -39              62         -312
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 010.175-420347
Resultaat deelnemingen               0              0              0              0
RESULTAAT 81110.175-420347
RESULTAATBESTEMMING
Algemene reserve 0224333-1.963
Bestemmingsreserve NLO 08.3673.2551.412
Overige bestemmingsreserves 8111.638-4.008899
Bestemmingsfondsen               0              -54              0              0
81110.175-420-139
VermogenVermogen
31.12.2022
x € 1.000
Vermogen
31.12.2021
x € 1.000
Vermogen
31.12.2020
x € 1.000
Vermogen
31.12.2019
x € 1.000
Continuïteitsreserve8.0058.5008.5008.500
Wettelijke reserves8.5008.5008.5008.500
Herwaarderingsreserve1644631398
Algemene reserve20.85220.85219.59919.599
Bestemmingsreserve Loterijgelden8.6748.4227.5019.549
Bestedingsplan NLO25.00022.60022.60022.600
Overige Bestemmingsreserves:14.3338.3655.1103.698
Topsport
Sponsorgelden5.1354.9797.0896.090
Organisatieontwikkeling3.6532.0154.4024.462
Transitie702860370370
99950
Bestemmingsfondsen9.5017.86311.87110.972
VERMOGEN0545454
BALANSTOTAAL86.87676.70175.86775.370
Vermogen in % balanstotaal141.588124.450128.798127.568
LIQUIDE MIDDELEN61%62%59%59%
Liquide middelen in % Vermogen52.81941.02939.07841.037
61%53%52%54%
GECONSOLIDEERDE BALANS (meerjaren)31 December
2022
x € 1.000
31 December
2021
x € 1.000
31 December
2020
x € 1.000
A C T I V A 
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Oprichtingskosten 16
44
73
Software 10291      666
117
135
739
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 11.11146.330
46.477
Machines en installaties 8.8889.888
10.904
Inventaris en overige activa 1.8781.894
2.023
Activa in ontwikkeling 305287289
Activa in ontwikkeling 35.39135.03735.002
57.57258.399
59.694
Financiële vaste activa
Overige 280250318
57.96958.784 60.750
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 125100494
Vorderingen/overlopende activa
Debiteuren 8.4753.010 4.363
Belastingen 843608 7
Overige vorderingen/overlopende activa 21.35620.92024.106
30.67424.53728.476
Liquide middelen 52.81941.029 39.078
83.61865.66668.048
141.588
128.798 128.798
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve8.5008.5008.500
Wettelijke reserves1644631
Herwaarderingsreserve20.85220.85219.599
Algemene reserve8.6748.4227.501
Bestemmingsreserve Loterijgelden25.00022.60022.600
Bestemmingsreserve Bestedingsplan14.3338.3655.110
Overige bestemmingsreserves9.5017.86311.871
Bestemmingsfondsen05454
86.87676.70175.867
VOORZIENINGEN
Jubileumverplichtingen355344326
Latente belastingen001.253
Overige voorzieningen0029
3553441.608
LANGLOPENDE SCHULDEN
Investeringssubsidies0244487
Leaseverplichtingen3.2854.0174.735
Hypothecaire leningen2.8063.1233.428
Overige leningen11.50012.00012.500
Egalisatiereserve Topsport2.8901.8881.577
20.48121.27122.728
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopend deel langlopende
schulden
1.7851.7721.754
Onderhanden projecten17.88513.82212.120
Belastingen en sociale verzekeringen1.9361.9962.011
Pensioenen87736252
Crediteuren7.2524.3164.131
Overige schulden4.1404.1918.328
33.87626.13428.596
                                    
141.588124.450128.798

Overzichten
Hieronder volgen de belangrijkste samenvattende tabellen vanuit de jaarrekening.

7.1

#wewinnenveelmetsport

7.1

7.2

Daar waar 2020 en 2021 veelal werden gekenmerkt door de mondiale coronacrisis, is de actualiteit voor 2022 de oorlog in Oekraïne, een energiecrisis en een inflatie waar inkomens geen gelijke tred mee kunnen houden. Kortom, veel onzekerheid om ons heen. NOC*NSF kent zich echter gesteund door betrouwbare en partners en financiers.

Afdracht van de Nederlandse Loterij
Ondanks ruim twee jaar coronapandemie en het opengaan van de onlinekansspelmarkt in 2021, kan worden vastgesteld dat de Nederlandse Loterij in staat is gebleken haar afdracht aan de georganiseerde sport op niveau te houden en zelfs te vergroten! Hiermee is en blijft de NLO een betrouwbare partner!

Dit biedt uiteraard geen garanties voor 2023 en verder. Vanwege het opengaan van de onlinekansspelmarkt neemt op korte termijn de voorspelbaarheid van de afdracht af, met als gevolg dat het financiële risicoprofiel voor NOC*NSF en haar leden toeneemt. De NLO heeft echter de voorbije jaren aangetoond ook in moeilijke tijden de afdracht aan NOC*NSF te kunnen continueren. NOC*NSF beschikt daarbij over een meer dan solide bestemmingsreserve loterijgelden, die in dit kader voldoende toereikend is om een eventueel risico van dalende afdrachten op korte termijn te kunnen ondervangen.

Overheidssubsidies
Het ministerie van VWS is en blijft een betrouwbare partner. De ondersteuning vanuit VWS richt zich onder meer met ongeveer € 40 miljoen op het landelijk topsportbeleid. Hiermee wordt nog steeds een substantieel onderdeel van de financiering van de landelijke topsportprogramma’s mogelijk gemaakt.

Daarnaast breekt met het Sportakkoord II een nieuwe periode aan en wordt in de periode 2023-2026 samengewerkt aan een toekomstbestendige sportsector. Concrete invulling en uitwerking vinden plaats ten tijde van het opstellen van dit Financieel Jaarverslag, de orde en grootte waarover wordt gesproken betreft zo’n € 10 tot € 15 miljoen op jaarbasis.

Sponsorbaten
NOC*NSF kent een rijke historie van Partners in Sport. In 2022 is een nieuwe TeamNL-sponsorpropositie vormgegeven, waarbij samen met een aantal partners en een ruim aantal sportbonden een langdurige, meerjarige samenwerking is overeengekomen. Deze propositie heeft op jaarbasis een waarde van ruim € 10 miljoen.

Voor komende jaren is hier een degelijke basis aanwezig om een mooie propositie neer te zetten en kan financiële zekerheid worden geboden aan sportbonden in tijden van relatief grote onzekerheid.

#wewinnenveelmetsport

Financieel perspectief: 2023 en verder

7.2