Jaarverslag 2022

8.

#wewinnenveelmetsport

8.1

8.2

8.1

#wewinnenveelmetsport

Bestuur

8.1

voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
lid
lid
lid (en voorzitter Atletencommissie)

Het bestuur van NOC*NSF staat op afstand van de werkorganisatie en is collectief verantwoordelijk voor het vaststellen van de strategie, het toezicht houden op de directie en het representeren van NOC*NSF. Daarvoor mandateert het een groot aantal taken aan de directie.

Het bestuur legt verantwoording af aan de AV. De directie stuurt, samen met het managementteam, de werkorganisatie aan in de uitvoering van de taken.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van NOC*NSF kende op 31 december 2022 de volgende samenstelling:

Mevrouw J.M. (Anneke) van Zanen-Nieberg,   
De heer R. (Raymon) Blondel,                         
Mevrouw A (Annette) Mosman,                       
Mevrouw A.C. (Rinda) den Besten,                  
Mevrouw I. (Irene) Eijs,                                   
Mevrouw I. (Inge) Janssen                             

Vergaderingen bestuur
Het bestuur vergaderde acht keer in het kalenderjaar 2022. De belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergaderingen geagendeerd en besproken zijn, waren in willekeurige volgorde:

 • Versterken van de Atletencommissie

 • Terugblik Olympische Spelen Beijing 2022

 • Sportagenda

 • Politieke ontwikkelingen landelijke en overige overheden

 • Treasurystatuut

 • Rapportage Verantwoordings- en toekenningscyclus 2022

 • Jaarplan en begroting 2023

 • Voortgang Sportakkoord II

 • Sekse, gender en (top)sport

Besturingsmodel en bestuursevaluatie
Op basis van het geldende bestuurs- en directiereglement zijn de uitgangspunten voor het besturingsmodel: een bestuur dat bestuurt op hoofdlijnen en collectief verantwoordelijk is. Daarnaast is in 2020 vanuit de vereniging geuit om naar een toezichthoudende bestuurscultuur toe te werken, met een directie met executiekracht en een goed samenspel.

De voorgaande werkwijze is in 2022 toegepast.
Het bestuur heeft zijn taken, in overeenstemming met de mogelijkheden daartoe in de statuten grotendeels gemandateerd aan de directie van NOC*NSF. Het bestuur legt verantwoording af voor de uitvoering van zijn taken aan de Algemene Vergadering (AV).

In november 2022 is gestart met een evaluatie van het bestuur onder externe begeleiding. Onder leiding van een ervaren bestuursadviseur, Paul Nobelen, worden zowel binnen als buiten de organisatie van NOC*NSF personen geinterviewd om een beeld te vormen van het functioneren van het bestuur. De uitkomsten van de evaluatie wordt in de eerste helft van 2023 met de vereniging gedeeld.

8.2

8.1

De directie van NOC*NSF wordt gevormd door:

Marc van den Tweel, Algemeen Directeur
John Bierling, Zakelijk Directeur

De Algemeen Directeur, tevens statutair directeur, is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de werkorganisatie van NOC*NSF, en stuurt deze gezamenlijk en collegiaal met de Zakelijk Directeur aan.

#wewinnenveelmetsport

Directie

8.2

8.2

8.1

#wewinnenveelmetsport

Governance, Goed sportbestuur en MKE

8.3

Op het gebied van Goed sportbestuur, MKE en de vereisten voor het CBF-keurmerk is het volgende vermeldenswaardig:

 • Voor het functioneren van de algemeen directeur geldt[PM1] een vastgestelde jaarlijkse cyclus. Deze wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van NOC*NSF en de voorzitter van de Nominatie- en Remuneratiecommissie van NOC*NSF.

 • De Nominatie- en Remuneratiecommissie heeft over haar activiteiten in 2022 een rapportage opgesteld die in het tweede kwartaal van 2023 in de commissie zal worden besproken en voor 1 juli 2023 door het bestuur zal worden vastgesteld.

 • Alle bestuursleden hebben, conform de vereisten van het CBF, een verantwoordingsverklaring ondertekend.

 • NOC*NSF beschikt over een op de website gepubliceerde klachtenregeling. In 2022 zijn in het kader c.q. binnen de reikwijdte van deze regeling geen klachten ontvangen.

 • De uitgangspunten van de Code Goed Sportbestuur, de Minimale Kwaliteitseisen en de vereisten voor het CBF-keurmerk worden onderschreven en gehanteerd bij de uitoefening van de taken als bestuur.

8.2

8.1

#wewinnenveelmetsport

Verantwoordingsverklaring

8.4

In deze verantwoordingsverklaring zet NOC*NSF in beknopte vorm uiteen hoe de vereniging invulling geeft aan:

1. De scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht
2. Omgang met belanghebbenden
3. De effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen
4. Het vaststellen van de Jaarrekening

1. De scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht
Taken en verantwoordelijkheden AV, bestuur en directie

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging NOC*NSF en is als bestuur eindverantwoordelijk voor het totaal van de activiteiten van NOC*NSF. Het bestuur heeft een groot deel van zijn taken gedelegeerd aan de directie en het managementteam (MT) in een directiestatuut.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en legt voor het gevoerde bestuur verantwoording af aan de AV van NOC*NSF die toezicht houdt op het bestuur.

Formele advies- en besluitvormingsorganen

NOC*NSF kent een aantal formele adviesorganen in de vorm van commissies die door de AV of het bestuur zijn ingesteld.

De AV kent vier adviescommissies, te weten:

(1) de Commissie Registratie Persoonsgegevens;
(2) Financiële Commissie (FC);
(3) Commissie Richtlijnen; en
(4) Bestedingsplan Sportagenda (CRBS).

De eerstgenoemde commissie adviseert de AV over de wijze waarop we omgaan met persoonsgegevens binnen het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS).

De FC adviseert de AV over de jaarrekening en (meerjaren-)begroting van NOC*NSF en is daarnaast bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur en de AV.

De CRBS brengt aan de AV advies uit over het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen op basis waarvan de Sportagenda-gelden worden toegekend aan de leden en NOC*NSF.

Het bestuur kent drie adviescommissies, te weten:

(1) de Atletencommissie;
(2) de Nominatie- en Remuneratiecommissie; en
(3) de adviescommissie Integriteit & Ethiek.

De inrichting en het functioneren van deze adviescommissies laat de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet. De Atletencommissie adviseert NOC*NSF en organisaties van invloed zijn op het topsportbeleid van NOC*NSF in het maken van topsportvriendelijk beleid.

De Nominatie- en Remuneratiecommissie adviseert het bestuur over benoeming- en beloningsbeleid en gedeclareerde kosten en uitgaven van bestuur en algemeen directeur.

De adviescommissie Integriteit & Ethiek adviseert het bestuur wanneer er sprake is van vraagstukken rondom integriteit en ethiek.

Inzake de Sportagenda-gelden heeft het bestuur van NOC*NSF de functie van toekennings- en vaststellingsorgaan. Voor de rubrieken Maatwerkbudget Topsport en Innovatie is de directie het toekennings- en vaststellingsorgaan. Het bestuur en de directie laten zich hierover adviseren door de hiervoor ingestelde expertpanels. Tegen de toekenning en vaststelling van de Sportagenda-gelden kunnen de leden van NOC*NSF in beroep gaan bij de onafhankelijke door de AV ingestelde en benoemde Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB).

Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur en directie

Het bestuur bestaat statutair uit tenminste vijf maar maximaal acht natuurlijke personen. De persoon die lid is van het IOC en in overeenstemming met het Olympisch Handvest ambtshalve deel uitmaakt van het Bestuur van een Nationaal Olympisch Comité, is conform de statuten van NOC*NSF tevens bestuurslid. Op dit moment is er geen bestuurslid in die hoedanigheid. De voorzitter van de NOC*NSF Atletencommissie maakt eveneens statutair deel uit van het bestuur.

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor de uitoefening van hun bestuurstaken. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van NOC*NSF gemaakte kosten is toegestaan en is zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn eenmaal[PM3] herbenoembaar, een en ander in lijn met de Code Goed Sportbestuur.

De directie bestaat uit een algemeen, tevens statutair, directeur en een zakelijk directeur, die worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt op voordracht van de Remuneratiecommissie de beloning van de directie vast. Het beloningsbeleid van NOC*NSF gaat uit van passende beloning voor de zwaarte en omvang van de directiefunctie, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met marktomstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen.      

2. Omgang met belanghebbenden
NOC*NSF streeft naar een open dialoog met alle belanghebbenden, die te verdelen zijn in:

 • Leden (*)         

 • (Top)sporters (*)

 • Coaches (*)

 • NLO

 • Partners en Suppliers

 • Ministerie van VWS

 • Het Nederlandse publiek

 • Overige overheden

 • Medewerkers, inclusief OR (*)

 • Internationaal Olympisch Comité

 • Overige internationale organisaties

Belanghebbenden worden waar mogelijk betrokken bij de voorbereiding, vorming en, indien nodig, bijstelling van het beleid. Daarvoor heeft NOC*NSF een uitgebreide (informele) overlegstructuur en stakeholdermanagement ingericht, die aansluit bij de (statutair) vastgelegde cyclus van de formele besluitvormingsstructuur, die wordt gevormd door de AV, bestuur en/of directie. Naast het hiervoor genoemde stakeholdermanagement en de algemene website van NOC*NSF (nocnsf.nl) is voor de belanghebbenden voorzien van (*) een specifiek op die doelgroep gerichte communicatielijn van toepassing.

NOC*NSF legt zo transparant mogelijk verantwoording af over de besteding van de middelen, conform de verantwoordingseisen die volgens het CBF-keurmerk gelden voor kansspelbegunstigden. Het jaarverslag en de jaarrekening met accountantsverklaring zijn opvraagbaar en staan volledig op de website van NOC*NSF.

3. De effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen
‘Plan-do-check-act' is de centrale gedachte die ten grondslag ligt aan de planning- en controlcyclus. Binnen NOC*NSF is hier op verschillende niveaus (vereniging, bestuurlijke organisatie, werkorganisatie) invulling aan gegeven.

Allereerst werkt de vereniging met een strategisch plan, de Sportagenda. De Sportagenda is het fundament voor het jaarplan, het bestedingsplan en de jaarbegroting van NOC*NSF, en raakt eveneens de meerjarenraming.

Zowel na afloop van de planningsperiode als tussentijds worden de doelen van de Sportagenda gemonitord en geëvalueerd. Dit is de grondslag voor enerzijds bijsturing en bijstelling (bijvoorbeeld van het bestedingsplan of programma’s en activiteiten) en anderzijds het fundament voor de ontwikkeling van de volgende Sportagenda. Het instrumentarium, bestaande uit Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen, wordt vastgesteld door het hoogste orgaan van NOC*NSF, de AV. De CRBS, die is ingesteld door de AV, adviseert hierin.

Vanuit de kerntaak Verdelen Middelen vragen NOC*NSF, sportbonden en overige partijen op basis van de Richtlijnen jaarlijks Sportagenda-gelden aan. De werkorganisatie van NOC*NSF is belast met de beoordelingscyclus, waarna de directie en het bestuur van NOC*NSF als toekenningsorganen Sportagenda-gelden toewijst. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de AV.

Na afloop van een bestedingsjaar worden de toegekende gelden inhoudelijk en financieel verantwoord. Hiervoor voert NOC*NSF een vergelijkbare beoordelingscyclus uit, met het bestuur van NOC*NSF en de directie als uiteindelijke vaststellingsorganen. Bij niet-uitgevoerde activiteiten zullen begunstigden gelden dienen te restitueren. Bij onvoldoende effectiviteit en efficiency zal dit consequenties hebben voor de beoordeling en toekenning van toekomstige aanvragen. Ook over de vaststellingscyclus wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Jaarlijks worden op basis van de Sportagenda een jaarplan en een begroting voor de werkorganisatie NOC*NSF opgesteld en wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. Het jaarplan en de (meerjaren-) begroting worden goedgekeurd door het bestuur en vastgesteld door de AV. Met de goedkeuring door het bestuur en de vaststelling door de AV, is de directie bevoegd het beleid uit te voeren binnen de kaders van het jaarplan en de begroting. De directie rapporteert aan het bestuur over de voortgang van het beleidsplan en de begroting. Zowel in de begrotingscyclus als jaarrekeningscyclus wordt de Financiële Commissie (adviesorgaan Algemene Vergadering) betrokken en geraadpleegd.

4. Het vaststellen van de jaarrekening 2022
De jaarrekening 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur in de bestuursvergadering van 26 april 2022 en ter vaststelling aan de AV voorgelegd in de Algemene Vergadering van 15 mei 2023.