#wewinnenveelmetsport

5.1.1. Public Affairs

In 2022 lanceerden NOC*NSF, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), het POS, de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB) en de Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) het sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen. Een van de doelen van dit overleg is om te werken aan verdere samenwerking op het gebied van lobby, op basis van een gemeenschappelijke agenda. Daarmee wordt de positie van sport als gesprekspartner richting overheden en andere sectoren versterkt. Ook binnen de vereniging NOC*NSF werken we aan versteviging van de lobby. De politieke werkgroep (waarin diverse sportbonden zijn vertegenwoordigd) heeft haar werkwijze begin 2022 geëvalueerd en in samenspraak met de klankbordgroep politiek is er werk gemaakt van de doorontwikkeling van public affairs in de sport. Hierbij zijn ook de partners uit het sectoroverleg sport betrokken, diverse specialisten uit het PA-vak zijn geconsulteerd en de directeuren van sportbonden zijn meegenomen in speciaal hiervoor belegde bijeenkomsten. In de AV van november 2022 is vervolgens extra budget beschikbaar gesteld voor versterking van collectieve belangenbehartiging en public affairs. De verdere uitwerking hiervan zal begin 2023 vorm krijgen.

Jaarverslag 2022

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

Ontwikkeling van (de) sport(sector)

5.1

De vereniging NOC*NSF heeft in 2022 een nieuw strategisch fundament ontwikkeld. De behoefte aan een gezamenlijke ambitie en strategie was groot. Dat bleek uit de Veranderagenda. In de periode tot de AV op 16 mei 2022 is intensief samengewerkt met de bonden om tot een nieuwe Sportagenda te komen. Ondanks corona als beperkende factor voor gezamenlijke bijeenkomsten, is de vereniging erin geslaagd om een strategie te ontwikkelen die unaniem is aangenomen door de AV. De Sportagenda beschrijft de ambitie en strategie op hoofdlijnen. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk strategisch kader, maar biedt tegelijkertijd mogelijkheden om een vertaalslag te maken naar de organisatie en situatie. Maatwerk en doelen en activiteiten die passen bij de rol en competenties van de organisatie zijn van belang om concrete resultaten te boeken.
De Sportagenda beschrijft de overtuiging, ambitie en streefdoelen van de vereniging. Daarnaast zijn noodzakelijke kritische succesfactoren benoemd om de ambitie en streefdoelen te realiseren. Vervolgens is een vertaalslag gemaakt naar acht concrete actielijnen. De actielijnen ordenen de inspanningen die nodig zijn om de streefdoelen te realiseren. Tot slot zijn de beoogde effecten van de nieuwe strategie benoemd.

De Sportagenda vormt de basis waarop de vereniging samenwerkt aan de ontwikkeling van de sportsector in Nederland, ieder vanuit de eigen rol en expertise.

Naast de Sportagenda is in 2022 nóg een belangrijk strategisch kader vastgesteld: Sportakkoord II. Op initiatief van het ministerie van VWS en samen met partners VSG en POS heeft Sportakkoord I een vervolg gekregen en is de ingezette koers gecontinueerd. Op 15 december is Sportakkoord II door de vier partners ondertekend. Aan de hand van drie ambities en zes thema’s werken we samen om de sportsector in Nederland te versterken. Voor NOC*NSF is het Sportakkoord een belangrijk middel om te werken aan de streefdoelen uit de Sportagenda. Daarnaast vertegenwoordigt de intensieve samenwerking met genoemde partners ook veel waarde voor NOC*NSF.