Jaarverslag 2022

#wewinnenveelmetsport

5.

2022 was een overgangsjaar als het gaat om de beleidsdoelen die NOC*NSF nastreeft. Enerzijds was er de Sportagenda 2017+ en anderzijds de in mei aangenomen Sportagenda 2032.In dit hoofdstuk doen we verslag van de inspanningen in 2022 per bouwsteen van de Sportagenda 2017+, waarbij we ook een koppeling trachten te maken met de actielijnen van de Sportagenda 2032.

5.1

#wewinnenveelmetsport

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

Ontwikkeling van (de) sport(sector)

5.1

De vereniging NOC*NSF heeft in 2022 een nieuw strategisch fundament ontwikkeld. De behoefte aan een gezamenlijke ambitie en strategie was groot. Dat bleek uit de Veranderagenda. In de periode tot de AV op 16 mei 2022 is intensief samengewerkt met de bonden om tot een nieuwe Sportagenda te komen. Ondanks corona als beperkende factor voor gezamenlijke bijeenkomsten, is de vereniging erin geslaagd om een strategie te ontwikkelen die unaniem is aangenomen door de AV. De Sportagenda beschrijft de ambitie en strategie op hoofdlijnen. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk strategisch kader, maar biedt tegelijkertijd mogelijkheden om een vertaalslag te maken naar de organisatie en situatie. Maatwerk en doelen en activiteiten die passen bij de rol en competenties van de organisatie zijn van belang om concrete resultaten te boeken.
De Sportagenda beschrijft de overtuiging, ambitie en streefdoelen van de vereniging. Daarnaast zijn noodzakelijke kritische succesfactoren benoemd om de ambitie en streefdoelen te realiseren. Vervolgens is een vertaalslag gemaakt naar acht concrete actielijnen. De actielijnen ordenen de inspanningen die nodig zijn om de streefdoelen te realiseren. Tot slot zijn de beoogde effecten van de nieuwe strategie benoemd.

De Sportagenda vormt de basis waarop de vereniging samenwerkt aan de ontwikkeling van de sportsector in Nederland, ieder vanuit de eigen rol en expertise.

Naast de Sportagenda is in 2022 nóg een belangrijk strategisch kader vastgesteld: Sportakkoord II. Op initiatief van het ministerie van VWS en samen met partners VSG en POS heeft Sportakkoord I een vervolg gekregen en is de ingezette koers gecontinueerd. Op 15 december is Sportakkoord II door de vier partners ondertekend. Aan de hand van drie ambities en zes thema’s werken we samen om de sportsector in Nederland te versterken. Voor NOC*NSF is het Sportakkoord een belangrijk middel om te werken aan de streefdoelen uit de Sportagenda. Daarnaast vertegenwoordigt de intensieve samenwerking met genoemde partners ook veel waarde voor NOC*NSF.

#wewinnenveelmetsport

5.2

5.1

5.5

5.4

5.3

Topsport

5.2

2022 was een mooi en uitdagend topsportjaar, waarin we veel sportieve successen hebben mogen vieren. Podia over de hele wereld kleurden oranje. Op de Winterspelen in Beijing, maar ook op wereld- en Europese kampioenschappen. Andere thema’s bleven ook als rode draad door dit jaar lopen. Zo hebben we veel aandacht gehad voor integriteit en grensoverschrijdend gedrag. We werken hard aan de aanpak en voelen het belang om dit samen te doen. In 2022 vond ook een wisseling van de wacht plaats: André Cats werd de nieuwe directeur Topsport als opvolger van Maurits Hendriks.

#wewinnenveelmetsport

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

Het jaar 2022 was het post-corona sportjaar, waarin veel sportclubs en sporters hun ritme en sportroutine opnieuw hebben moeten oppakken. Terwijl na de zomer het nieuwe competitiejaar voor veel sportclubs was gestart, werd ook de sportwereld geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis ten gevolge van de oorlog in de Oekraïne. Dit had indirect invloed op al het werk dat NOC*NSF Sportparticipatie voor, door en met de sportbonden uitvoert voor de sportclubs en de sporters. Beleidsmatig werd het jaar gedomineerd door het opstellen en aannemen van de Sportagenda 2032 en het opstellen van Sportakkoord II. Tegelijkertijd was 2022 het laatste jaar van de uitvoering van Sportakkoord I en liepen allerlei dienstverlenende processen richting sportbonden, gemeenten en sportbedrijven.

Sportparticipatie

5.3

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

#wewinnenveelmetsport

Financiering van Sport

5.4

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

De Sportagenda, met daarin opgenomen de ambitie om van Nederland in 2032 het sportiefste land van de wereld te maken, vormt voor de organisatie van NOC*NSF hét beleidsdocument dat richting zal geven aan het beleid voor de komende jaren. Voor het jaarplan voor 2023 van NOC*NSF, en ook voor de jaarplannen van enkele bonden, is de Sportagenda als uitgangspunt en leidraad genomen.

Waar het aankomt op het opstellen, uitvoeren en monitoren van de jaarplannen, zal de Sportagenda de komende jaren de stip aan de horizon vormen. De activiteiten die NOC*NSF gaat ondernemen in 2023 hebben allen tot doel bij te dragen aan de doelstellingen uit de Sportagenda.

Vooruitblik 2022

5.5

#wewinnenveelmetsport