Jaarverslag 2022

Interne organisatie en overige taken NOC*NSF

6.

#wewinnenveelmetsport

6.1

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Ontwikkelingen binnen de vereniging NOC*NSF

6.1

2022 was op het gebied van de ontwikkelingen binnen de vereniging relatief rustig. Met een aantal organisaties die de wens uitspraken zich aan te willen sluiten, werden oriënterende gesprekken gevoerd. Dit heeft in 2022 niet geleid tot een daadwerkelijke aanvraag. Met de Esther Vergeer Foundation (EVF) werden gesprekken gevoerd over aansluiting als Geassocieerde. Deze gesprekken zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Ze leiden naar alle waarschijnlijkheid tot een daadwerkelijke voordracht van de EVF als Geassocieerde aan de AV van mei 2023.

Eind 2022 werd, in het kader van toetreding van kleine sportorganisaties, het project Omnibond gestart. Hierbij wordt onderzocht of dit soort partijen, waarvoor voldoen aan de MKE lastig is, zich kunnen aansluiten bij een op te richten omnibond die lid is van NOC*NSF. Ook werd een project opgezet om te onderzoeken of we kunnen komen tot een Vechtsportbond waarbij de vechtsporten zich aan kunnen sluiten.

Met esports zijn nog steeds gesprekken gaande, waarbij ook sportbonden betrokken zijn om mede te bepalen hoe we met esports samenwerken en of en hoe we esports binnen de vereniging aan laten sluiten. Esports wordt bij de gesprekken vertegenwoordigd door Branchevereniging Esports Nederland (BEN).

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Kerntaak Belangenbehartiging

6.2

Aandachtsgebieden
Waar begin 2022 de aandacht grotendeels lag bij het (afronden) van belangenbehartigingstrajecten rond coronasteun, domineerden aan het einde van het jaar de hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne de agenda. Zowel rond corona als rond de energiecrisis zijn voor de sportsector - als een van de weinige sectoren - specifieke steunmaatregelen ingesteld. In de coronacrisis zijn uiteindelijk weinig sportorganisaties in acute problemen gekomen, al is de sector financieel nog niet hersteld. De situatie rond de gestegen energielasten lijkt wat dat betreft een stuk ingrijpender, waarbij sluiting van diverse sportaccommodaties dreigt. In 2023 moet blijken of de beschikbaar gestelde compensatie op dit vlak afdoende is, waarbij een belangrijke rol is toebedeeld aan de gemeentelijke overheid.

Daarnaast stond 2022 voor een belangrijk deel in het teken van de uitwerking van het regeerakkoord, dat net voor de jaarwisseling in 2021 tot stand kwam. In de uitwerking hiervan zijn de positie van sport en (sportief) bewegen op het gebied van bijvoorbeeld mentale gezondheid en het bredere gezondheids- en preventiebeleid versterkt ten opzichte van voorgaande jaren, in lijn met de input vanuit de sportcampagne. Ook vormt het de basis voor de Beweegalliantie en heeft het een boost gegeven aan de samenwerking met de cultuur-, natuur- en jeugdsector in de Nationale Jeugdcoalitie. Via het programma School & Omgeving, waarin sport een belangrijke bouwsteen is, wordt invulling gegeven aan de Rijke Schooldag.

Competentieontwikkeling
Ter versterking van de lobbykracht van de sport werken we actief aan competentieontwikkeling op het gebied van public affairs bij onze leden. In 2022 hebben we daarom voor de derde maal een Masterclass Public Affairs georganiseerd voor leden van de politieke werkgroep en belangstellende directeuren en strategen van sportbonden. Ditmaal was deze tweedaagse masterclass in Brussel en stond Europese besluitvorming centraal. De masterclass is gecombineerd met een workshop in het kader van het Europese RINGS-project waarvan NOC*NSF een van de partners is en waarin strategisch management en public affairs voor sportfederaties centraal staan.

Om juist de lokale (grassroots) lobbykracht te versterken, is tijdens de regionale bijeenkomsten voor sportplatforms een serie workshops ‘lokaal lobbyen’ georganiseerd, waarbij de leden van deze lokale sportplatforms handvatten kregen aangereikt om effectief te lobbyen, vooral gericht op de afgesloten collegeakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar.

Campagnes en bijeenkomsten
Sportief Verbinden is hét platform waar we, met onze vaste partners VSG en VWS (en vanaf 2023 ook POS) via sportpolitiek en bestuurlijk Nederland inspireren en verbinden aan voor ons relevante maatschappelijke thema’s. In 2022 vonden in het kader van Sportief Verbinden verschillende succesvolle bijeenkomsten plaats. De grootste was voor de zomer, rond het WK Hockey, waar de Rijke Schooldag centraal stond en ook de Nationale Jeugdcoalitie werd gelanceerd. Kleinere bijeenkomsten vonden plaats gekoppeld aan de Special Olympics, het WK volleybal en het VSG-congres. Ook zijn werkbezoeken georganiseerd voor onder meer de Nederlandse Sportraad, ambtelijke delegaties en politici.

De sportcampagne rond de gemeenteraadsverkiezingen is afgesloten, met een stevige positie voor sport in veel lokale collegeakkoorden, en de campagne gericht op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023 is opgestart, met als doel om ook in 2023 een stevige sportparagraaf in alle twaalf provinciale coalitieakkoorden te realiseren.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Partnerships & Commercie

6.3

Op het gebied van Partnerships & Commercie stond 2021 grotendeels in het teken van de voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. De coronapandemie en daardoor het ontbreken van fans, sponsors en andere toeschouwers in Japan, betekende een grote uitdaging voor de activatie van de respectievelijke partnerprogramma’s. Dankzij creatieve en nauwe samenwerking zijn daarin mooie resultaten bereikt.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Communicatie & Media

6.4

Voor Communicatie & Media is 2022 een intensief jaar geweest. Naast veel inhoudelijke activiteiten met mooie resultaten is in 2022 de herinrichting van de afdelingen Communicatie & Media en Partnerships & Commercie opgestart en per 1 november 2022 geëffectueerd. De belangrijkste organisatiewijziging was het samenvoegen van beide afdelingen tot één nieuwe afdeling Marketing, Communicatie en Partnerships onder leiding van één (op moment van schrijven nog te benoemen) manager.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Kerntaak verdelen middelen

6.5

NOC*NSF staat voor het transparant, efficiënt en zorgvuldig verdelen van de collectieve middelen die centraal aan de georganiseerde sport ter beschikking worden gesteld (vanuit Nederlandse Loterijgelden, vanuit het ministerie van VWS). Samen met de bonden, VWS en andere organisaties zijn regels/grondslagen (richtlijnen) ontwikkeld voor het beheer van de collectieve middelen, de verdeling van die middelen, het beoordelen van aanvragen van bonden en het controleren van de juiste besteding.

 • Op basis van het Bestedingsplan en Richtlijnen 2022 is de toekenningscyclus 2022 uitgevoerd. Ook is de verantwoordingscyclus 2020 uitgevoerd. Over beide cycli is gerapporteerd aan de AV (mei 2022).

 • In 2022 is het Nederlandse Loterij-deel van het Bestedingsplan 2023 op € 46 miljoen vastgesteld. Dit vormde samen met de Sportagenda de basis voor het Bestedingsplan 2023.

 • In de AV van 21 november is besloten om vanuit de beschikbare reserves additioneel op de € 46 miljoen eenmalig middelen toe te voegen aan het Bestedingsplan 2023:

  • € 4.500.000 ten behoeve van de basisfinanciering (rubriek 1);

  • € 500.000 ten behoeve van het Centrum Veilige Sport Nederland en Integriteit (rubriek 2);

  • € 200.000 ten behoeve van het Shared Service voor leden van NOC*NSF;

  • € 500.000 ten behoeve van de herpositionering en versterking van de collectieve belangenbehartiging/ public affairs.

 • In 2022 zijn er geen beroepsschriften binnengekomen bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB).

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

31-12-22
127
80
47
118
35
83

31-12-17
85
51
34
63
18
45

31-12-18
80
50
30
80
20
60

31-12-19
102
60
42
110
28
82

31-12-20
107
68
39
113
32
81

31-12-21
119
76
43
112
32
80


Fulltime
Mannen
Vrouwen
Parttime
Mannen
Vrouwen

31-12-22
217,34
131
114
245
115
130

31-12-17
132,44
101,5
30,94
148
69
79

31-12-18
142.1
105.15
30,94
148
69
79

31-12-19
181,41
132
80
212
88
124

31-12-20
193,18
129
91
220
100
120

31-12-21
207,74
139
92
231
108
123


Formatie in Fte
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd/tijdelijk
Personeelsbezetting in aantal
Mannen
vrouwen

#wewinnenveelmetsport

Werkorganisatie NOC*NSF

6.6

Het ziekteverzuim over 2022 bedroeg 3,2% (2021: 1,5%, 2020: 2,3%, 2019: 3,4%). Dat is veel hoger dan in 2021 en 2020. Dit komt met name door het (extra) langdurig verzuim, namelijk 1,9%. Kort en middellang verzuim was 1,3%.

Leeftijdsopbouw (incl. Flexibele schil)

Dienstverbanden (incl. Flexibele schil)

HR-gegevens NOC*NSF 2021 (peildatum 31-12-2022)

In dit jaarverslag wordt een beperkt aantal HR-kerngegevens opgenomen. Voor overige financieel-organisatorische informatie wordt verwezen naar het financiële deel van het jaarverslag 2022 van NOC*NSF.

 Formatie (incl. Flexibele schil)

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Informatiebeveiliging

6.7

NOC*NSF heeft een grote naam in Nederland maar slechts een klein volume aan personeel. De hoeveelheid informatie en data die we jaarlijks genereren maar ook tot ons krijgen, is enorm. Maar wat doen we er dan mee? Wat willen we ermee? Daar zijn we afgelopen jaar erg druk mee geweest. Wat mogen we bewaren en als we het bewaren, hoelang mogen we het bewaren? Gelukkig hebben we voor dit soort vragen een Privacy Officer in dienst.

Werkplek en beveiliging
Ondertussen zijn alle medewerkers van NOC*NSF over naar een laptop van NOC*NSF waarop we samen met KPN een bestand (image) zetten. Dit bestand wordt uitgepakt en dan staan er precies de applicaties op waar men rechten toe heeft. Dit heeft als voordeel dat we samen kunnen bepalen wat wel en wat niet wordt aangeboden en wat wel of niet mag worden gekopieerd en of mag worden bekeken. Daarnaast kunnen we hiermee onze laptops op afstand leegmaken (whipen). Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld diefstal. Als een laptop is gestolen, wordt dit direct doorgegeven aan de servicedesk, die de laptop direct op afstand kan leegmaken zodat de onrechtmatige eigenaar helemaal niets kan met onze laptop. De data die vroeger op de laptop opgeslagen werden, worden nu allemaal in de cloud opgeslagen.

IAM (Identity and Access Management)
Identity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om ervoor te zorgen dat de juiste identiteiten (denk daarbij vooral aan personen of computers) om de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten. Aan het einde van 2022 zijn we hiermee begonnen: het IAM-project. Ben jij wel wie je zegt dat je bent? We gaan alle bestaande applicaties overzetten en alles dat nieuw is wordt hier direct op aangesloten.

Met IAM regelen we drie belangrijke voorwaarden voor digitale dienstverlening:

 • Identificatie zorgt ervoor dat we weten wie je bent (of in elk geval wat een digitale identiteit van je is).

 • Authenticatie zorgt ervoor dat we met een bepaalde zekerheid weten dat je ook echt degene bent die je op het internet zegt te zijn.

 • Autorisatie zorgt ervoor dat we weten wat je dan mag (al dan niet door een ander gemachtigd), of juist niet mag.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Overige taken

6.8

Deelnemingen
De vereniging NOC*NSF heeft een dochteronderneming: Papendal Holding B.V. In deze Holding zijn de deelnemingen Sportcentrum Papendal B.V., Hotel- en Congrescentrum Papendal en Papendal International B.V. ondergebracht.