8.

#wewinnenveelmetsport

8.1

Marc van den Tweel
Algemeen Directeur

Anneke van Zanen
Voorzitter Bestuur NOC*NSF

8.2

8.1

#wewinnenveelmetsport

Bestuur, directie en management

8.1

Het bestuur van NOC*NSF staat op afstand van de werkorganisatie en is collectief verantwoordelijk voor het vaststellen van de strategie, het toezicht houden op de directie en het representeren van NOC*NSF. Daarvoor mandateert zij een groot aantal taken aan de directie. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De directie stuurt, samen met het managementteam, de werkorganisatie aan in de uitvoering van haar taken.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van NOC*NSF kende op 31 december 2021 de volgende samenstelling:

Mevrouw A.C. (Rinda) den Besten: lid
De heer R. (Raymon) Blondel: lid
Mevrouw J.M. van Zanen-Nieberg: voorzitter
Mevrouw I. (Irene) Eijs: lid
De heer J.H. (Jan-Willem) Maas: vicevoorzitter
Mevrouw A (Annette) Mosman: penningmeester
Mevrouw H. (Hinkelien) Schreuder: lid (+ voorzitter Atletencommissie)

Vergaderingen bestuur 
Het bestuur vergaderde 8 keer in het kalenderjaar 2021. De belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergaderingen geagendeerd en besproken zijn, waren in willekeurige volgorde:

 • Visie Sport en Integriteit, enkele specifieke integriteitszaken en jaarverslag 2020 Centrum Veilige Sport Nederand
 • Code Goed Sportbestuur, Minimale Kwaliteitseisen NOC*NSF, o.a. maximale zittingstermijnen
 • Bestedingsplan 2022 en 2023 inclusief aanpassing grondslag bijdrage algemeen functioneren
 • Coronapandemie, maatregelen in de sport en steun aan de sport
 • Voorbereiding Olympische en Paralympische Spelen Tokyo 2020 en Beijing 2022, inclusief ‘Rule 50’, betreffende vrijheid van meningsuiting sporters
 • Veranderagenda NOC*NSF inclusief oriëntatie op governancemodel
 • Opvolging Algemeen Directeur vanwege zijn pensionering
 • Politieke ontwikkelingen landelijke en overige overheden
 • Rapportage 2020, jaarplan en begroting 2022
 • Voortgang Sportagenda 2017+ en jaarplan 2021

Besturingsmodel en bestuursevaluatie
In 2019 is het bestuurs- en directiereglement herzien. De uitgangspunten voor het besturingsmodel zijn daarbij hetzelfde gebleven: het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en is collectief verantwoordelijk. Deze werkwijze is in 2020 en 2021 toegepast. Het bestuur heeft zijn taken, in overeenstemming met de mogelijkheden daartoe in de statuten, grotendeels gemandateerd aan de directie van NOC*NSF. Het bestuur legt verantwoording af voor de uitvoering van zijn taken aan de Algemene Vergadering (AV).

In het kader van de Veranderagenda is in 2020 besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de werking van het huidige governancemodel. De vereniging heeft daarbij als richting aangegeven dat gestreefd dient te worden naar een toezichthoudende bestuurscultuur, een directie met executiekracht en goed samenspel.

In opdracht van het bestuur en onder begeleiding van de Stuurgroep Governance Onderzoek heeft Camps & Company (Hugo Camps) in samenwerking met Beerenschot (Hanelore Schouten) een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de vraag met welke governance-inrichting NOC*NSF het beste de toekomstige opgave in de sport tegemoet zou kunnen treden, zodat er een toezichthoudende bestuurscultuur ontstaat waarin steeds een balans wordt gevonden tussen ‘afstand en nabijheid’. Begin 2022 wordt de rapportage van dit onderzoek onderdeel gemaakt van het stappenplan van het bestuur om de governance van NOC*NSF in de gewenste richting te versterken.

Eind 2021 is gestart met de tweejaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur. Later dan oorspronkelijk voorgenomen vanwege de samenloop met alle effecten van corona op de sport en niet in de laatste plaats op het uitstel van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2020 naar 2021. Het resultaat van de zelfevaluatie wordt in de eerste helft van 2022 met de vereniging gedeeld.

Directie
Marc van den Tweel is per 1 oktober officieel gestart als algemeen directeur van NOC*NSF.

De 57-jarige Van den Tweel was hiervoor algemeen directeur van Natuurmonumenten. Hij volgt Gerard Dielessen op, die per 1 oktober na meer dan elf jaar NOC*NSF met pensioen is gegaan.

Het bestuur heeft besloten Van den Tweel aan te stellen na een uitvoerige procedure, ondersteund door Marcel Gasseling van Gasseling Search. De ondernemingsraad van NOC*NSF en een vertrouwenscommissie met bestuursleden en directeuren van sportbonden waren hierbij betrokken.

Op maandag 15 november 2021 is voorafgaand en tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF afscheid van Gerard Dielessen genomen. Tijdens deze bijeenkomst kreeg hij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Governance, Goed Sportbestuur en Minimale Kwaliteitseisen
Op het gebied van Goed Sportbestuur, Minimale Kwaliteitseisen en de vereisten voor het CBF-keurmerk is het volgende vermeldenswaardig:

 • T.b.v. het functioneren van de directie geldt een vastgestelde jaarlijkse cyclus. Deze wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Remuneratiecommissie van NOC*NSF;
 • De Nominatie- en Remuneratiecommissie heeft over haar activiteiten in 2020 een rapportage opgesteld, die begin 2022 in de commissie is besproken en in het bestuur is vastgesteld;
 • Alle bestuursleden hebben, conform de vereisten van het CBF een verantwoordingsverklaring ondertekend;
 • NOC*NSF beschikt over een op de site gepubliceerde klachtenregeling. In 2021 zijn in het kader c.q. binnen de reikwijdte van deze regeling geen klachten ontvangen;
 • De uitgangspunten van de Code Goed Sportbestuur, de Minimale Kwaliteitseisen en de vereisten voor het CBF-keurmerk worden onderschreven en gehanteerd bij de uitoefening van de taken als bestuur.

In deze verantwoordingsverklaring zet NOC*NSF in beknopte vorm uiteen hoe zij invulling geeft aan:

 1. Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht
 2. Omgang met belanghebbenden
 3. Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen
 4. Vaststellen Jaarrekening

1.Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht 

Taken en verantwoordelijkheden Algemene Vergadering, bestuur en directie 

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging NOC*NSF en is als bestuur eindverantwoordelijk voor het totaal van de activiteiten van NOC*NSF. Het bestuur heeft een groot deel van zijn taken gedelegeerd aan de directie en het managementteam (MT) in een directiestatuut. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en legt voor het gevoerde bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF die toezicht houdt op het bestuur.

Formele advies- en besluitvormingsorganen

NOC*NSF kent een aantal formele adviesorganen in de vorm van commissies die door de Algemene Vergadering of het bestuur zijn ingesteld.

De Algemene Vergadering kent drie adviescommissies, te weten de Commissie Registratie Persoonsgegevens, Financiële Commissie (FC) en Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). De eerste twee commissies adviseren de Algemene Vergadering over de wijze waarop NOC*NSF en sportbonden invulling geven aan respectievelijk tuchtrechtspraak op het gebied van seksuele intimidatie en de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens binnen het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS).
De Financiële Commissie adviseert de AV over de jaarrekening en (meerjaren-) begroting van NOC*NSF en is daarnaast bevoegd aan het bestuur en de AV gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. De CRBS brengt aan de AV advies uit over het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen op basis waarvan de Sportagenda-gelden worden toegekend aan de leden en NOC*NSF.

Het bestuur kent drie adviescommissies, te weten de Atletencommissie, Nominatie- en Remuneratiecommissie en de adviescommissie Integriteit & Ethiek. De inrichting en het functioneren van deze adviescommissies laat de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet. De Atletencommissie adviseert NOC*NSF en organisaties die van invloed zijn op het topsportbeleid van NOC*NSF in het maken van topsportvriendelijk beleid. De Nominatie- en Remuneratiecommissie adviseert het bestuur over benoeming- en beloningsbeleid en gedeclareerde kosten en uitgaven van bestuur, directie en MT. De adviescommissie Integriteit & Ethiek adviseert het bestuur wanneer er sprake is van vraagstukken met betrekking tot integriteit en ethiek.

Inzake de Sportagenda-gelden heeft het bestuur van NOC*NSF de functie van toekennings- en vaststellingsorgaan. Voor de rubrieken Maatwerkbudget Topsport en Innovatie is de directie het toekennings- en vaststellingsorgaan. Bestuur en directie laten zich hierover adviseren door de hiervoor ingestelde expertpanels. Tegen de toekenning en vaststelling van de Sportagenda-gelden kunnen de leden van NOC*NSF in beroep gaan bij de onafhankelijke door de Algemene Vergadering ingestelde en benoemde Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB).

Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit tenminste zeven doch maximaal twaalf natuurlijke personen. De persoon die lid is van het IOC en in overeenstemming met het Olympisch Handvest ambtshalve deel uitmaakt van het Bestuur van een Nationaal Olympisch Comité, is conform de statuten van NOC*NSF tevens bestuurslid. Op dit moment is er geen sprake van een bestuurslid in die hoedanigheid.
De voorzitter van de NOC*NSF Atletencommissie maakt eveneens statutair deel uit van het bestuur.

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor de uitoefening van hun bestuurstaken. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van NOC*NSF gemaakte kosten is toegestaan en is zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn tweemaal herbenoembaar.

De directie bestaat uit een algemeen, tevens statutair, directeur en een zakelijk directeur, die worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt op voordracht van de Remuneratiecommissie de beloning van de directie vast. Het beloningsbeleid van NOC*NSF gaat uit van passende beloning voor de zwaarte en omvang van de directiefunctie, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met marktomstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen.

2. Omgang met belanghebbenden 
NOC*NSF streeft naar een open dialoog met alle belanghebbenden, die te verdelen zijn in:

 • Leden (*)
 • (Top)sporters (*)
 • Coaches (*)
 • NLO
 • Partners en Suppliers
 • Ministerie van VWS
 • Het Nederlandse publiek
 • Overige overheden
 • Medewerkers, inclusief OR (*)
 • Internationaal Olympisch Comité
 • Overige internationale organisaties

Belanghebbenden worden waar mogelijk betrokken bij de voorbereiding, vorming en, indien nodig, bijstelling van het beleid. Daartoe heeft NOC*NSF een uitgebreide (informele) overlegstructuur en stakeholdermanagement ingericht, welke aansluit bij de (statutair) vastgelegde cyclus van de formele besluitvormingsstructuur, die wordt gevormd door de Algemene Vergadering, Bestuur en/of Directie. Naast het hiervoor genoemde stakeholdermanagement en algemene website van NOC*NSF is voor de belanghebbenden voorzien van (*) een specifiek op die doelgroep gerichte communicatielijn van toepassing.

NOC*NSF legt op zo transparant mogelijke wijze verantwoording af over de besteding van de middelen, conform de verantwoordingseisen die volgens het CBF-keurmerk gelden voor kansspelbegunstigden. Het jaarverslag en de jaarrekening met accountantsverklaring zijn opvraagbaar en staan volledig op de website van NOC*NSF.

3. Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen 
‘Plan-do-check-act’ is de centrale gedachte die ten grondslag ligt aan de planning en controlecyclus. Binnen NOC*NSF is hier op verschillende niveaus (vereniging, bestuurlijke organisatie, werkorganisatie) invulling aan gegeven.

Allereerst werkt de vereniging met een strategisch plan, de Sportagenda 2017+. De Sportagenda is het fundament voor het meerjarenbeleidsplan (strategisch plan), jaarplan, meerjarenbegroting en jaarbegroting van NOC*NSF.

Zowel na afloop van de planningsperiode, als tussentijds worden de doelen van de Sportagenda gemonitord en geëvalueerd. Dit is de grondslag voor enerzijds bijsturing en bijstelling (bijv. van het Bestedingsplan of programma’s/activiteiten) en anderzijds het fundament voor de ontwikkeling van de volgende Sportagenda. Het instrumentarium, bestaande uit Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen, wordt vastgesteld door het hoogste orgaan van NOC*NSF, de Algemene Vergadering.

Vanuit de kerntaak Verdelen Middelen vragen NOC*NSF, sportbonden en overige partijen op basis van de Richtlijnen jaarlijks Sportagenda-gelden aan. De werkorganisatie van NOC*NSF is belast met de beoordelingscyclus, waarna het bestuur van NOC*NSF en de directie als toekenningsorganen Sportagenda-gelden toewijst. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de Algemene Vergadering.

Na afloop van een bestedingsjaar worden de toegekende gelden inhoudelijk en financieel verantwoord. Hiervoor wordt een vergelijkbare beoordelingscyclus uitgevoerd door NOC*NSF, met het bestuur van NOC*NSF en de directie als uiteindelijke vaststellingsorganen. In deze cyclus vindt dus de beoordeling van doelmatigheid plaats. Bij niet uitgevoerde activiteiten zullen begunstigden gelden dienen te restitueren. Bij onvoldoende effectiviteit en efficiency zal dit consequenties hebben voor de beoordeling en toekenning van toekomstige aanvragen. Ook over de vaststellingscyclus wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Jaarlijks wordt een jaarplan en een begroting voor de werkorganisatie NOC*NSF opgesteld en wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. Het jaarplan en de (meerjaren-) begroting worden goedgekeurd door het bestuur en vastgesteld door de AV. Middels de goedkeuring door het bestuur en de vaststelling door de AV en is de directie bevoegd het beleid uit te voeren binnen de kaders van het jaarplan en de begroting. De directie rapporteert aan het bestuur over de voortgang van het beleidsplan en de begroting. Zowel in de begrotingscyclus als jaarrekeningscyclus wordt de Financiële Commissie (adviesorgaan Algemene Vergadering) betrokken en geraadpleegd.

Jaarrekening 2021 
De jaarrekening 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur in de vergadering van 21 april 2022 en ter vaststelling aan de Algemene Vergadering in de vergadering van 16 mei 2022.

8.1

#wewinnenveelmetsport

Verantwoordingsverklaring

8.2