6.

#wewinnenveelmetsport

6.1

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Ontwikkelingen binnen de vereniging NOC*NSF

6.1

In 2021 liep het traject van de veranderagenda door. Op diverse momenten werd de voortgang gedeeld met de Leden en in de AV van november 2021 werd de round-up gedeeld. Het hele proces kon rekenen op een grote betrokkenheid van de leden. NB. Zie separaat de round-up van de Veranderagenda. Qua lidmaatschapsaanvragen was het gemiddeld druk. Zo’n tien organisaties meldden zich voor een aansluiting als Lid of als Geassocieerde. Geen van de organisaties werd daadwerkelijk voorgesteld aan de AV. Redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Bij Lidmaatschapsaanvragen gaat het toch vaak om kleine nichesporten die de internationale aansluiting (nog) niet op orde hebben (lees: dat de internationale vertegenwoordiger van de betreffende sport niet door GAISF erkend is) en/of die te klein zijn voor de gevraagde governancestructuur die de vereniging van haar Leden vraagt.

De verwachting is dat een aantal van de partijen waarmee gesprekken gevoerd worden, in 2022 daadwerkelijk zover zullen zijn dat ze voorgedragen gaan worden aan de AV.

Speciale vermelding verdient de paalsportbond (die per 1 augustus 2021 de naam veranderde en nu door het leven gaat als de Dutch Aerial and Pole Federation), die vanuit het lidmaatschapsaanvraagproces aansluiting vond bij de Nederlandse Algemene Danssportbond (NADB).

Met diverse vertegenwoordigende partijen van e-sports in Nederland zijn we in 2021 doorgegaan op de in 2020 ingeslagen route om mee te werken aan de totstandkoming van een brancheorganisatie e-sports. Dit in het kader van het zoeken van samenwerking met vertegenwoordigende partijen uit de sportbranche. Nu de brancheorganisatie er is, zal 2022 in het teken staan van verdere verkenning en uiteindelijk concretisering van de samenwerking.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Kerntaak Belangenbehartiging

6.2

Samen met sportbonden
De politieke werkgroep is in 2021 negen keer (deels digitaal) bijeengekomen. De klankbordgroep vier keer, waarvan één keer gezamenlijk met de politieke werkgroep in Nieuwegein. Door vertrek van een aantal leden, zijn in overleg met accountmanagement nieuwe leden vanuit sportbonden benaderd, zodat zowel de Politieke Werkgroep als de klankbordgroep weer een afspiegeling vormt van onze achterban.

Door de gevolgen van de coronapandemie is de belangstelling binnen de vereniging voor Public Affairs gegroeid. Er zijn twee (digitale) bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellende bondsdirecteuren over Public Affairs.

Op 2, 3 en 4 november heeft de tweede editie van de masterclass Public Affairs plaatsgevonden. Dag 1 voor belangstellende directeuren en strategen van sportbonden en dag 2 en 3 als verdiepingsmodule voor de Politieke Werkgroep. Op dag 2 hebben we de case rondom de Formule 1 behandeld. Hoofdthema van de driedaagse: allianties en coalities.

Samen met de sport- en beweegsector
Vooruitlopend op het nieuwe sectoroverleg, is op het gebied van Public Affairs samengewerkt met het Platform Ondernemende Sportaanbieders, de Vereniging Sport en Gemeenten en de Foundations. Maar ook met bijvoorbeeld de WOS en VNO-NCW.

In coalities met andere sectoren

Ook in 2021 is in de belangenbehartiging samengewerkt in coalities:

  • Lobby Rookvrij
  • Initiatiefgroep preventieakkoord
  • Transitiegroep beroepsverenigingen zorg
  • PACT en Platform Integrale Kindcentra
  • Alliantie evenementenbouwers
  • Coalitie Vrije Tijd
  • Zorgpartners
  • NLBuiten

De focus lag met name op beïnvloeding van het nieuwe regeerakkoord 2021-2025. Met een aantal coalities is verder doorgebouwd richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Partnerships & Commercie

6.3

Op het gebied van Partnerships & Commercie stond 2021 grotendeels in het teken van de voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. De coronapandemie en daardoor het ontbreken van fans, sponsors en andere toeschouwers in Japan, betekende een grote uitdaging voor de activatie van de respectievelijke partnerprogramma’s. Dankzij creatieve en nauwe samenwerking zijn daarin mooie resultaten bereikt.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Communicatie & Media

6.4

Ook in 2021 is verder gebouwd aan de merkbekendheid van NOC*NSF en TeamNL. Dat is onder meer gebeurd door middel van het organiseren van diverse evenementen en campagnes en in nauwe samenwerking met onze mediapartners.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Kerntaak verdelen middelen

6.5

NOC*NSF staat voor het transparant, efficiënt en zorgvuldig verdelen van de collectieve middelen die centraal aan de georganiseerde sport ter beschikking worden gesteld (vanuit Nederlandse Loterijgelden, vanuit het ministerie van VWS). Samen met de bonden, VWS en andere organisaties zijn regels/grondslagen (Richtlijnen) ontwikkeld voor het beheer van de collectieve middelen, de verdeling van die middelen, het beoordelen van aanvragen van bonden en het controleren van de juiste besteding.

Verdeling van de middelen
Op basis van het Bestedingsplan en Richtlijnen 2021 is de toekenningscyclus 2021 uitgevoerd. Tevens is de verantwoordingscyclus 2019 uitgevoerd. Over beide cycli is gerapporteerd aan de Algemene Vergadering (juni 2021);

In 2021 is het Nederlandse Loterij-deel van het Bestedingsplan 2022 op € 46,0 miljoen vastgesteld. Dit vormde samen met de Sportagenda 2017+ de basis voor het Bestedingsplan 2022;

De werkgroep middelenverdeling heeft op basis van de opdracht die is gegeven door de leden van NOC*NSF gewerkt aan modernisering van het verdelen van middelen zoals beschreven in het Bestedingsplan en het richtlijnenboek, waarbij zij bij het eerste deel van hun opdracht specifiek hebben gekeken naar de inrichting van de basisfinanciering en de inrichting van de innovatierubriek in het Bestedingsplan;

In 2021 zijn er geen beroepsschriften binnengekomen bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB).

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

31-12-16
80
49
31
70
23
47

31-12-17
85
51
34
63
18
45

31-12-18
80
50
30
80
20
60

31-12-19
102
60
42
110
28
82

31-12-20
107
68
39
113
32
81

31-12-21
119
76
43
112
32
80


Fulltime
Mannen
Vrouwen
Parttime
Mannen
Vrouwen

31-12-16
130,4
110.62
19.78
150
71
79

31-12-17
132,44
101,5
30,94
148
69
79

31-12-18
142.1
105.15
30,94
148
69
79

31-12-19
181,41
132
80
212
88
124

31-12-20
193,18
129
91
220
100
120

31-12-21
207,74
139
92
231
108
123


Formatie in Fte
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd/tijdelijk
Personeelsbezetting in aantal
Mannen
vrouwen

#wewinnenveelmetsport

Werkorganisatie NOC*NSF

6.6

Het ziekteverzuim over 2021 bedroeg 1,5 procent (2020 2,3%, 2019  3,4%). Veel lager dan 2020 en 2019 en dit ondanks Covid-19, waarbij NOC*NSF zich volledig aan de maatregel van het thuiswerken heeft gehouden.

Leeftijdsopbouw (incl. Flexibele schil)

Dienstverbanden (incl. Flexibele schil)

In dit jaarverslag wordt een beperkt aantal HR-kerngegevens opgenomen. Voor overige financieel-organisatorische informatie wordt verwezen naar het financiële deel van het jaarverslag 2021 van NOC*NSF.

 Formatie (incl. Flexibele schil)

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Informatiebeveiliging

6.7

Iedereen binnen de sport heeft dagelijks te maken met (cyber)security. Denk aan het werken met gevoelige persoonsgegevens, sportdata maar ook wearable devices. Al deze data is (geld) waard(evol) voor hackers maar ook om (sportieve) prestaties te optimaliseren.
Er zijn de afgelopen periode door NOC*NSF samen met leveranciers verbeteringen aangebracht in de informatiebeveiliging.

Zo zijn procedures en werkwijzen verder verbeterd om data optimaal te benutten en te beveiligen. Het is belangrijk om in te zetten op een hoog bewustwordingsniveau, zodat een hoog volwassenheidsniveau op het gebied van (cyber) security wordt gerealiseerd.

Nieuwe medewerkers doorlopen de training Online privacy. Daarnaast hebben alle afdelingen een snelcursus privacy en security doorlopen om extra bewustwording te creëren. En is 2021 gewerkt aan Identity & Access Management, zodat meer controle is ontstaan op wie waar toegang toe heeft.

Nieuwe moderne werkplek
Afgelopen jaar is het NOC*NSF-‘bureau’ gemigreerd naar de Moderne werkplek. Er wordt (bijna) geen gebruik meer gemaakt van Citrix. En de nieuwe werkplek is bijvoorbeeld voorzien van Multi Factor Authenticatie. Deze vernieuwde manier van werken is snel geadopteerd.

LOG4J
Rond 14 december 2021 werd de ICT-wereld opgeschrikt door de kwetsbaarheden die in Apache (open source webserver) aan het licht werden gebracht, namelijk de LOG4J onderdelen. Veel (onder andere Wordpress) sites, maar ook andere applicaties maken hiervan gebruik. Direct heeft een crisisteam de applicaties/websites gecheckt op deze kwetsbaarheid en aangepast waar nodig.

Tokio en Beijing
Ten behoeve van de uitzendingen naar zowel Tokio als Beijing bleken verregaande maatregelen nodig op het gebied van cybersecurity. Voor de uitzending naar China werd onder meer besloten medewerkers van NOC*NSF van tijdelijke apparatuur te voorzien. Via voorlichtingsbijeenkomsten is bewustwording bij sporters en begeleiders gecreëerd.

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

#wewinnenveelmetsport

Overige taken

6.8

Deelnemingen
De vereniging NOC*NSF heeft een dochteronderneming: Papendal Holding B.V. In deze Holding zijn de deelnemingen Sportcentrum Papendal B.V., B.V. Exploitatie Nationaal Sportcentrum Papendal (Hotel- en Congrescentrum Papendal) en Papendal International B.V. ondergebracht.