5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

#wewinnenveelmetsport

5.1.2 Integrity en Governance

Er zijn in 2021 vele ontwikkelingen geweest op het vlak van sport en integriteit, zowel in casuïstiek, onderzoeken, ontwikkeling in beleid als aandacht in de media en politiek.

Hieronder volgen een aantal belangrijke stappen die dit jaar zijn gemaakt.

Het rapport  ‘Ongelijke leggers’ is gepubliceerd, over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. NOC*NSF heeft de KNGU ondersteund bij het uitvoeren van de aanbevelingen die in dit rapport staan, waarbij het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek ten aanzien van een tegemoetkomingsregeling, het meest zichtbaar was.

  • Download hier het volledige rapport.
  • Ten aanzien van matchfixing heeft NOC*NSF, onder meer in een rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer, nadrukkelijk gepleit voor meer prioriteit in de opsporing, betere informatie-uitwisseling en meer voorlichting voor meer sporters. NOC*NSF heeft, met steun van VWS en betrokkenheid van de Dopingautoriteit, een voorlichtingsmodule integriteit voor topsporters ontwikkeld. Doel daarvan is om komende jaren bij een grote groep topsporters de bewustwording en kennis te vergroten over diverse integriteitsonderwerpen waaronder doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag.

  • In de Algemene Vergadering van mei 2021 is een visie ‘Sport en integriteit’ vastgesteld. Deze visie heeft de ambitie om tot een meer professionele, structurele en integrale aanpak van integriteit in de sport te komen en beoogt een schaalsprong in de inspanningen op het vlak van integriteit. NOC*NSF heeft Berenschot opdracht gegeven een doorrekening te maken van de kosten en mogelijke dekking van de beoogde maatregelen die voortvloeien uit deze visie, die in 2022 wordt gepubliceerd.

    Lees hier de visie ‘Sport en integriteit’ van NOC*NSF.

Ontwikkeling van sport

5.1

Het creëren van en bijdragen aan optimale sportomstandigheden, om te komen tot een hoge sportparticipatie en excellente topsportprestaties, vereist een sterke branche met stevige en betrouwbare actoren. Internationaal is Nederland een voorbeeldland waar het gaat om de succesvolle en efficiënte wijze waarop de sport is georganiseerd. Om vooruitstrevend te blijven, moeten we echter blijven ontwikkelen en innoveren. Immers de omstandigheden, behoeften van sporters en vereisten van betrokken stakeholders blijven aan voortdurende en steeds snellere veranderingen onderhevig. De waarde(n) van sport staan niet ter discussie, maar de sportsector staat, net als vele andere maatschappelijke sectoren, voor een aantal belangrijke uitdagingen.

Versterken sportbonden
Versterken sportbonden is een programma mogelijk gemaakt door VWS, met een drietal programmalijnen voor respectievelijk kleine, middelgrote en grote sportbonden. De programmalijnen zijn gericht op samenwerking, organisatieontwikkeling en/of grote strategische thema’s. NOC*NSF-accountmanagement is liaison en adviserend binnen dit programma.

Service Organisatie ‘Nederland Sport’
Opgericht in 2018 door zes sportbonden, is de Service Organisatie ‘Nederland Sport’ gegroeid naar ruim 20 sportbonden die gebruikmaken van verschillende los af te nemen diensten met inkoopvoordeel. In 2021 is aandacht besteed aan het implementeren van deze diensten zodat sportbonden zich gezamenlijk professionaliseren ten aanzien van verschillende voorwaardelijke bedrijfsprocessen.

Slagvaardig Organiseren Sport
SOS is een programma voor en vooral dóór sportbonden. Uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep van directeuren, in samenwerking met NOC*NSF en mogelijk gemaakt door VWS. In twee projectrondes hebben 22 bonden deelgenomen. Activiteiten, gericht op (beoogd) projectleiders: trainingen, begeleiding, terugkomdagen en het faciliteren van intervisie. Inmiddels hebben rond de 160 medewerkers meegedaan aan een training en vaak ook een terugkomdag. De collectieve werkwijze wordt geborgd door een bijdrage uit de Innovatierubriek.

Equiperen sportbonden
Onder deze noemer voeren grote sportbonden gezamenlijk projecten uit op strategische en praktische thema’s, zoals pedagogische visie, opleidingen, verenigingsondersteuning (Sport Professionals Netwerk) en routesysteem in de openbare buitenruimte. Deze projecten worden veelal opgeleverd in 2022 en/of zijn geïntegreerd binnen de allianties Sportparticipatie.