• Veranderagenda
  • Tweede Kamerverkiezingen
  • Regeerakkoord


In het jaarplan 2021 zijn een aantal hoofdthema’s benoemd:

  • Corona
  • Integriteit
  • Grote evenementen

In dit gedeelte van het jaarverslag worden deze thema's kort doorgenomen.

#wewinnenveelmetsport

4.1

4. Uitvoering jaarplan 2021

De impact van het coronavirus

4.1

Begin 2021 was de overtuiging breed gedeeld dat na de winter corona snel aan betekenis zou afnemen. Veel werd verwacht van de vaccinatiecampagnes die op 6 januari 2021 van start gingen. De besmettingscijfers daalden in het voorjaar, net als de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de ic's. De indruk bestond dat de samenleving weer vrijwel geheel open zou kunnen blijven. Vanwege een snelle stijging van de cijfers in juni en juli bleek het onmogelijk alle maatregelen al stop te zetten.

De uitzending van TeamNL vanuit Nederland naar de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020, nu gehouden in 2021, vroeg vanwege de besmettingscijfers in Nederland zeer verregaande preventieve collectieve en individuele maatregelen.

Vooral grotere evenementen moesten nog het gehele jaar wachten op de mogelijkheden weer open te gaan. Ook publiek bij sportwedstrijden is in vrijwel geheel 2021 onmogelijke of zeer beperkt gebleven.

Na 2020 bleek het coronavirus ook van grote betekenis voor de sport in 2021. De effecten voor NOC*NSF staan in dit jaarverslag indien relevant per onderwerp beschreven. Eind 2021 is de eerste indruk dat de sportsector deze gezondheidscrisis goed is doorgekomen. De komende jaren dient goed gevolgd te worden of er nadelige middellange effecten zichtbaar worden.

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

#wewinnenveelmetsport

4.2

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

In de Algemene Vergadering van mei 2021 is de visie van NOC*NSF op sport en integriteit vastgesteld. Deze visie heeft de ambitie om tot een meer professionele, structurele en integrale aanpak van integriteit in de sport te komen en beoogt een schaalsprong in de inspanningen op het vlak van integriteit.

In 2021 is het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) doorgegroeid in de hoeveelheid contacten met melders in alle sporten. Het team behandelt dagelijks meldingen, en voert overleggen met de sportbonden en verenigingen, onderhoudt contact met het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR), hulpverleningsorganisaties en (zeden-)politie. In 2021 bestond het team uit 7 casemanagers en 4 vertrouwenspersonen voor de casuïstiekbehandeling. Het CVSN brengt in de eerste helft van 2022 zijn eigen jaarverslag 2021 uit.

In hoofdstuk 5 van dit jaarverslag wordt verder uitgebreid ingegaan op bovenstaande en komen ook andere aspecten zoals het tegengaan van matchfixing en doping aan de orde.

De ontwikkeling van de nieuwe Code Goed Sportbestuur is in 2021 afgerond en de Code is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van NOC*NSF waarna deze publiek is gemaakt en er nu aan de implementatie wordt gewerkt.

Klik hieronder voor de nieuwe Code Goed Sportbestuur.

In 2021 heeft integriteit in de sport bij NOC*NSF sterk in de belangstelling gestaan. Enerzijds gedreven door de positieve ontwikkeling dat er een toenemend breed maatschappelijk draagvlak is voor het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in diverse sectoren van de samenleving en zeker ook in de sport. Het uitkomen van het rapport ‘Ongelijke leggers’ over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport heeft daar zeker toe bijgedragen. NOC*NSF heeft de KNGU ondersteund bij het uitvoeren van de aanbevelingen die in dit rapport staan en voor haar eigen rol in het verleden excuus gemaakt aan de turnsters van toen.

#wewinnenveelmetsport

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

Vanwege alle reisbeperkingen en andere maatregelen is gedurende de Spelen in Nederland een aantal activiteiten ontwikkeld en georganiseerd om deze Olympische en Paralympische Spelen toch dicht bij de mensen te brengen. Dit gebeurde onder andere op het TeamNL Olympic Festival op het strand bij Den Haag.

De sportieve resultaten van TeamNL waren zowel Olympisch als Paralympisch een groot succes. TeamNL veroverde op de Olympische Spelen in Tokio een recordaantal van 36 medailles. Daaronder tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen plakken.

Op de Paralympische Spelen veroverde TeamNL 59 medailles en eindigde daarmee op de vijfde plaats in het medailleklassement. De sporters van TeamNL veroverden 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles.

Zoals gebruikelijk zijn de uitzendingen in 2021 naar de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020 uitgebreid geëvalueerd. Deze evaluaties worden in de eerste helft van 2022 publiek gemaakt.

De Japanse overheid, het IOC en het plaatselijke organisatiecomité hebben voorafgaand aan de Spelen aangegeven met welke tegenmaatregelen zij de besmettingen tussen deelnemers aan Tokyo 2020 en tussen deelnemers en de bevolking van Japan wilden voorkomen. Deze tegenmaatregelen, onder meer een streng testregime voorafgaand en tijdens het evenement, geen publiek bij de wedstrijden en geen bezoek aan Japan van fans uit het buitenland, hebben de Spelen van Tokio een ander gezicht gegeven dan bij Olympische en Paralympische Spelen gebruikelijk.

Komend uit Nederland met in die periode weer een sterke stijging van het aantal besmettingen, bleek dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch enkele leden van TeamNL in Japan positief getest werden. Deze sporters en begeleiders verbleven verplicht in door Japan gefaciliteerde afgezonderde huisvesting tot zij conform Japanse regelgeving naar huis mochten. NOC*NSF heeft zich daarbij met enig succes hard weten te maken voor verbetering van die huisvesting.

In 2021 bleek dat zeker internationaal gezien de coronapandemie nog een sterk stempel drukte op de gang van zaken bij internationale sportevenementen. Bij veel van deze evenementen werd een zero-covidstrategie gehanteerd die inhield dat sporters tijdens het evenement niet positief getest mochten worden. Dit heeft effect gehad op de voorbereidings- en kwalificatieactiviteiten van de sporters. NOC*NSF heeft bij de uiteindelijke uitzendbesluiten rekening gehouden met deze zeer bijzondere omstandigheden.

In de eerste maanden van 2020 heeft het IOC vanwege corona moeten besluiten de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio een jaar uit te stellen. Daarmee werd 2021 wat betreft het voorbereiden en uitvoeren van uitzendingen van TeamNL een geheel ander jaar dan eerder was voorzien. Zo werd de tussen Zomer- en Winterspelen liggende periode van normaal gesproken anderhalf jaar ingekort tot een half jaar.

#wewinnenveelmetsport

Grote evenementen waaronder Tokyo2020

4.3

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

Nadat de Veranderagenda op de Algemene Vergadering van november 2020 werd vastgesteld, is in 2021 gestart met de uitvoering van de agenda en de realisatie van de zogenoemde veranderopgaven. Op basis van de veranderopgaven zijn vier werkgroepen gestart met de opdracht om een advies uit te brengen over de invulling van de veranderopgaven. Drie van de vier werkgroepen bestaan uit medewerkers en directeuren van sportbonden, begeleid door een projectleider van NOC*NSF. Dit zijn de werkgroepen ‘Interne verenigingsorganisatie’, ‘Middelenverdeling’ en ‘Sportparticipatie’. De vierde werkgroep bestaat geheel uit medewerkers van NOC*NSF, omdat dit de ontwikkeling van de bureauorganisatie van NOC*NSF betreft. Daarnaast is een programmamanager aangesteld om de voortgang van het proces en de doelmatigheid en samenhang van de adviezen te borgen. Namens de AV heeft een regiegroep van bonden toegezien op de voortgang en de kwaliteit van voorlopige adviezen en tot slot is het bestuurlijk perspectief geborgd in de Bestuurlijke Begeleidingscommissie.

Gedurende het jaar zijn er verschillende digitale bijeenkomsten georganiseerd om zowel over de voortgang van het proces als de inhoud van de adviezen met elkaar in gesprek te gaan. Ook tijdens AV en Ledenberaad zijn zowel inhoudelijke als procesmatige updates gegeven. Voor de betrokkenheid van medewerkers van NOC*NSF zijn er diverse digitale inloopsessies georganiseerd. Eind 2021 hebben de drie inhoudelijke werkgroepen hun advies over de realisatie van de veranderopgaven beschreven in een notitie. Iedere werkgroep heeft in het advies eveneens vervolgstappen geformuleerd. De werkgroep bureauorganisatie heeft vervolgens de opdracht gekregen om een vertaalslag te maken naar de bureauorganisatie van NOC*NSF. Deze notitie, waarin zij hun advies uitbrengen aan de directie van NOC*NSF, wordt begin 2022 opgesteld.

Het verloop van het proces in de vorm van een tijdlijn, de adviezen van de werkgroepen, een routekaart met vervolgstappen en verschillende reflecties van betrokken zijn weergegeven in een zogenoemde digitale round up. De round up is online beschikbaar via onderstaande link.

De Veranderagenda

4.4

#wewinnenveelmetsport

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

Op 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.

Kernboodschap vanuit de sport: ‘Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland’. Deze kernboodschap is in samenwerking met het Sportcampagneteam NL langs verschillende lijnen onder de aandacht gebracht van de landelijke politiek. Een aantal partijen heeft delen van de kernboodschap van de sport in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

In het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, uitkijken naar de toekomst’ hebben de vier regeringspartijen eind 2021 na een vrij lange formatieperiode hun plannen en budgetten voor de periode 2021-2025 gepresenteerd. NOC*NSF heeft bij het uitkomen van dit regeerakkoord met instemming geconstateerd dat het toekomstige kabinet sport en bewegen een belangrijke rol geeft bij de ambitie om in 2040 een gezonde generatie te hebben en aangegeven daar graag met het nieuwe kabinet over in gesprek te gaan. Dit laatste om samen te bepalen welke essentiële activiteiten nodig zijn om de gehele samenleving van jong tot oud vitaal en weerbaar te maken.
NOC*NSF dringt bij de overheid aan op het realiseren van de voor de gewenste ontwikkeling noodzakelijke schaalsprong in de professionalisering van de sport- en beweegsector.

De Tweede Kamerverkiezingen en het regeerakkoord

4.5

#wewinnenveelmetsport