7.

#wewinnenveelmetsport

En bekijk de

Lees hierxeen toelichting over de inkomsten vanuit de Nederlandse Loterij.

Lees daarnaast meer over:

De specificatie van het geconsolideerde resultaat naar onderdelen is als volgt:Begroting
2021
x € 1.000
Realisatie
2020
x € 1.000
Realisatie
2019
x € 1.000
Realisatie
2018
x € 1.000
Werkorganisatie1.415625-61189
Projecten -4.831-10502223
Bestedingsplan sportorganisaties2.6641.780-1.0945.049
NOC*NSF-7522.395-6535.461
SCP160-139880202
HCP351-1.520167100
PI4000
PH-182-389-533-18
Deelnemingen333-2.048514284
Geconsolideerd NOC*NSF2.738347-1395.745

Resultaat NOC*NSF inclusief deelnemingen
NOC*NSF heeft boekjaar 2021 afgesloten met een geconsolideerd resultaat van € 420k negatief. De deelnemingen hebben in 2021 een positief resultaat behaald van € 333k.

Als gevolg van de mondiale coronacrisis is 2021 een uitdagend jaar gebleken voor het Hotel- en Congrescentrum Papendal. Dit resultaat wordt onder meer gerealiseerd dankzij de steunmaatregelen van de overheid, zijnde de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ad. € 1,6 mln. en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ad. € 1,0 mln.

Het geconsolideerde resultaat in boekjaar 2021 valt positiever uit, dit in tegenstelling tot de begroting over 2021 waar rekening werd gehouden met een negatief resultaat en het aanwenden van de daartoe opgebouwde reserves in verband met de Olympische- en Paralympische Spelen en de aanzuivering van het Bestedingsplan.

Met name de afdracht van de Nederlandse Loterijgelden zorgt hierbij voor dit materiële effect op het resultaat.

7.1

#wewinnenveelmetsport

7.1

GECONSOLIDEERDE BALANS (meerjaren)31 December
2021
x € 1.000
31 December
2020
x € 1.000
31 December
2019
x € 1.000
A C T I V A 
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Oprichtingskosten 44
73
102
Software 91      666      434
135
739
536
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 46.330
46.477
46.167
Machines en installaties 9.888
10.904
11.919
Inventaris en overige activa 1.894
2.023
1.925
Activa in ontwikkeling 287289375
58.399
59.694
60.396
Financiële vaste activa
Overige 25031827
58.784 60.750 60.959
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 100494 118
Vorderingen/overlopende activa
Debiteuren 3.010 4.363 3.301
Belastingen 608 7 572
Overige vorderingen/overlopende activa 20.92024.10621.580
24.53728.476 25.453
Liquide middelen 41.029 39.078 41.037

65.66668.04866.609

128.798 128.798 127.568
Geconsolideerd Staat van baten en lastenBegroting
2022
x € 1.000
Realisatie
2021
x € 1.000
Realisatie
2020
x € 1.000
Realisatie
2019
x € 1.000
BATENBaten van Loterijorganisaties46.00049.64344.93544.542
Baten van subsidies van overheden51.05760.00255.94252.885
Baten van sponsoren   12.863   20.004   12.483   18.425
Som van de verworven baten109.920   129.649    113.360    115.851
Baten als tegenprestatie leveringproducten diensten17.39920.32911.09121.077
Overige baten246000
Mutatie onderhanden projecten     6.695     -1.703      -1.425      -4.926

134.260148.275123.027132.003
LASTENPersoneelskosten24.95322.95122.57622.680
Afschrijvingskosten1.6712.2181.7681.723
Huisvestingskosten6.0744.8804.6425.632
Organisatiekosten3.9713.4883.2022.871
Marketing- en communicatiekosten7.35215.4669.02413.710
Specifieke projectkosten26.85925.67215.78615.548
Kostprijs verkopen1.9204.8891.0853.597
Bestedingsplan sportorganisaties    61.263     68.603      64.373      66.215

134.063148.156122.455131.977
Financiële baten en lasten319475537401
Belastingen resultaat              0              62         -312         -236
SALDO VAN BATEN EN LASTEN-122-420347-139
Resultaat deelnemingen              0              0              0              0
RESULTAAT-122-420347-139
RESULTAATBESTEMMINGAlgemene reserve247333-1.963515
Bestemmingsreserve NLO03.2551.412-41
Overige bestemmingsreserves-369-4.008899-613
Bestemmingsfondsen              0              0              0              0

-122-420
347-139
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve8.5008.5008.500
Wettelijke reserves44631398
Herwaarderingsreserve19.59919.59919.599
Algemene reserve8.4227.5019.549
Bestemmingsreserve Loterijgelden22.60022.60022.600
Bestemmingsreserve Bestedingsplan8.3655.1103.698
Overige bestemmingsreserves7.86311.87110.972
Bestemmingsfondsen      54      54      54
75.44875.86775.370
VOORZIENINGEN
Jubileumverplichtingen344326312
Latente belastingen1.2531.2531.303
Overige voorzieningen        0      29      87
1.5971.6081.702
LANGLOPENDE SCHULDEN
Investeringssubsidies244487731
Leaseverplichtingen4.0174.7355.435
Hypothecaire leningen3.1233.4283.581
Overige leningen12.00012.50013.000
Egalisatiereserve Topsport1.8881.5772.434
21.27122.72825.181
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopend deel langlopende
schulden
1.7721.7541.837
Onderhanden projecten13.82212.12010.591
Belastingen en sociale verzekeringen1.9962.011732
Pensioenen3625240
Crediteuren4.3164.1313.664
Overige schulden4.1918.3288.453
  26.134  28.596  25.315
124.450128.798127.568
VermogenVermogen
31.12.2021
x € 1.000
Vermogen
31.12.2020
x € 1.000
Vermogen
31.12.2019
x € 1.000
Vermogen
31.12.2018
x € 1.000
Continuïteitsreserve8.0058.5008.5008.500
Wettelijke reserves44631398131
Herwaarderingsreserve19.59919.59919.59919.599
Algemene reserve8.4227.5019.5499.331
Bestemmingsreserve Loterijgelden22.60022.60022.60022.600
Bestedingsplan NLO8.3655.1103.6983.739
Overige Bestemmingsreserves:Topsport4.9797.0896.0908.190
Sponsorgelden2.0154.4024.4622.974
Organisatieontwikkeling860370370370
Transitie                 9                9              50              50

7.86311.87110.97211.584
Bestemmingsfondsen                54               54               54               54
VERMOGEN75.44875.86775.37075.538
BALANSTOTAAL124.450128.798127.568121.452
Vermogen in % balanstotaal61%59%59%62%
LIQUIDE MIDDELEN41.02939.07841.03738.340
Liquide middelen in % Vermogen54%52%54%51%

Overzichten
Hieronder volgen de belangrijkste samenvattende tabellen vanuit de jaarrekening.

7.1

#wewinnenveelmetsport

7.1

7.2

Ten tijde van het opstellen van dit financiële jaarverslag zijn inmiddels bijna twee jaar verstreken van de mondiale coronacrisis. Na twee jaar is deze crisis nog niet achter de rug en zijn effecten voor 2022 nog onzeker.

#wewinnenveelmetsport

7.2

#wewinnenveelmetsport

Gezien de maatschappelijke positie van NOC*NSF, onze rol als belangbehartiger van de aangesloten sportbonden en het hiermee samenhangende belang van financiële continuïteit voor deze bonden, handelt NOC*NSF risico-avers op de diverse risico categorieën.

Categorie

7.3

NOC*NSF is een organisatie die midden in de samenleving staat, met grote ambities en een flinke financiële omvang met de daarbij behorende risico's op verschillende niveaus.

Binnen NOC*NSF is het risicomanagement gericht op het identificeren en mitigeren van risico’s die een grote negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van strategische doelstellingen. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur en de directie van de organisatie.

NOC*NSF heeft een cultuur waarin eigen verantwoordelijkheid en professionele autonomie centraal staan. De overtuiging is dat dit eigenaarschap voor een optimaal risicobeheer zorgt. Hierbij spelen directie en management een belangrijke rol, zij waarborgen een cultuur waarin op een verantwoorde manier met risico’s wordt omgegaan.

Ondanks de mondiale coronacrisis hebben de Olympische en Paralympische Spelen en hieraan gerelateerde evenementen in 2021 wel hun doorgang kunnen vinden. Dit vond echter voor beide veelal plaats in aangepaste vorm.

De voorbereiding op de OS/PS was er een met veelal last-minute veranderende omstandigheden, ingegeven door de continu wijzigende coronamaatregelen die van toepassing waren. Het testen op Covid-19 is hierbij bijna een dagelijkse routine voor topsporters, de staf en hun omgeving geworden, teneinde te voorkomen dat ze last-minute niet in de gelegenheid zouden zijn om af te reizen naar de Olympische of Paralympische Spelen.

Vanuit risico-oogpunt is tevens in vroegtijdig stadium besloten dat geen activatie zou plaatsvinden in Tokio rondom de Spelen en dat bijvoorbeeld een TeamNL Tokyo Centre, waar ooit sprake van was, geen doorgang zou vinden. Daartegenover vond slechts op kleinschalig niveau in Nederland activatie plaats.

Uiteindelijk heeft een groot deel van de evenementen geen doorgang kunnen vinden. De voorlopige financiële schade als zodanig is grotendeels in de exploitatie opgevangen en behelst met name voorbereidingskosten op de Olympische en Paralympische Spelen die twee keer dienen te worden gemaakt, als ook de hiermee samenhangende commerciële activatiekosten. De uiteindelijke duur van de huidige crisis blijft op dit moment onvoorspelbaar, evenals het hiermee samenhangende risico voor de organisatie.

Zoals toegelicht in [toelichting 5 ‘Toegepaste standaarden en algemene grondslagen’ in de jaarrekening hebben de Covid-19-uitbraak en de overheidsmaatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen gevolgen gehad in 2020 en 2021.

Naast de reeds bekende kortetermijneffecten, zoals de uitzending van topsporters naar de Olympische en Paralympische Spelen, als het uitvoeren van activiteiten in het kader van extern gefinancierde programma's, is het onbekend wat de eventuele gevolgen op langere termijn voor onze bedrijfsactiviteiten voor bijvoorbeeld ons HCP zullen zijn. De schaal en duur van deze pandemie blijven in dit kader nog onzeker.

De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:

  • Omzet en winstgevendheid: Een hernieuwde opleving van de Covid-19 uitbraak met dientengevolge genomen beperkende overheidsmaatregelen kan wederom effect hebben op de omzet en winstgevendheid van het HCP;
  • Overheidssteun: De voorbije twee jaar is door de deelnemingen gebruikgemaakt van de steunmaatregelen van de overheid. In 2021 betreft dit specifiek voor HCP een materiële bijdrage in de vorm van NOW en TVL. Het effect van deze steunmaatregelen ten opzichte van het uiteindelijke resultaat zal zich nader moeten uitwijzen. Ten aanzien van de NOW-regeling uit 2020 geldt dat hier nog een onzekerheid aanwezig is vanuit de verantwoording ter grootte van € 400k;
  • Continuïteit: Zoals toegelicht in toelichting 5 van de jaarrekening ‘Toegepaste standaarden en algemene grondslagen’ is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuitëitsveronderstelling.

2021 kenmerkt zich ook als het jaar waarin een ernstige kwetsbaarheid werd gevonden in het zogenoemde Apache Log4j. Software die veel gebruikt wordt in webapplicaties en allerlei andere systemen. Teneinde evt. risico's te mitigeren is hiertoe intern NOC*NSF direct een ‘IT-crisisteam’ georganiseerd en heeft een inventarisatie plaatsgevonden waar in ons netwerk dit Log4j v2 voorkwam. In enkele gevallen heeft hiertoe afstemming met de softwareleverancier plaatsgevonden. Uiteindelijk zijn geen kwetsbare systemen gedetecteerd.

De uitgevoerde risicoanalyses omvatte niet het uitbreken van een nieuwe mondiale crisis, zoals de oorlog in Oekraïne in 2022 en het eventuele effect hiervan op de activiteiten in van NOC*NSF. De mogelijke effecten van deze nieuwe crisis en de impact hiervan op NOC*NSF zijn dan ook nog niet te duiden. Het kortetermijneffect dat zichtbaar is ten aanzien van de inflatie zal in ieder geval nauwlettend worden gemonitord en daar waar nodig zal budgettair worden bijgestuurd op activiteiten.

De risico-inventarisatie wordt derhalve, op basis van de geïdentificeerde risico’s, in de volgende vier risicogebieden gecategoriseerd:

7.3